Norske bergarter

En bergart består av et eller flere ulike mineraler. Fargen, størrelsen og formen på mineralkornene bestemmer bergartens utseende. Ut fra sin opprinnelse deles bergartene inn i tre hovedtyper; sedimentære, metamorfe og magmatiske. Det er flest magmatiske og metamorfe bergarter på kloden, de utgjør 90-95 prosent av jordskorpen.

Se hovedbergartene i Norge

Image
Utsnitt av berggrunnskartet til NGU.

Sedimentære bergarter

En sedimentær bergart dannes ved at sedimenter (grus, sand og leire) etterhvert forsteines. Kjennetegn er lagdeling, korn, fossiler og steiner som er kittet sammen.

Magmatiske bergarter

Stein dannet når smeltet steinmasse, magma, størkner. Dette skjer enten i jordskorpen (dypbergarter), i sprekker i jordskorpen (gangbergarter) eller på jordoverflaten (dagbergarter). Kjennetegn er korn og prikker i steinen.

Metamorfe bergarter

Steiner som blir utsatt for høyt trykk, høy temperatur og/eller kjemisk påvirkning, og som følge av det blir forandret, eller omdannet, til en ny type stein. Før forandringen er de enten sedimentære eller magmatiske. Kjennetegn er striper og folder.

Noen av de viktigste bergartene i Norge