Begreper i berggrunnsgeologi

Image
Et forenklet berggrunnskart over Norge.

Petrologi

Petrologi betyr læren om bergarters opphav og sammensetning, med særlig vekt på de fysiske, kjemiske og eventuelle biologiske prosesser og faktorer som har hatt betydning for hvordan bergarten opptrer.

Regionalgeologi

Ved å se på hvordan de store trekkene i den geologiske historien har satt spor etter seg i landet, kan vi beskrive Norges berggrunn. En slik forenklet, regional framstilling bygger på mer detaljerte undersøkelser, som NGU og andre har gjort i over 160 år.

Stratigrafi

Stratigrafi er knyttet til lag eller lagdeling av avsetninger i sedimentære og vulkanske bergarter. Fagfeltet er viktig for å forstå geologisk historie og utgjør grunnlaget for å dele inn bergartene i kartleggbare enheter. Slik kan man forstå oppbyggingen av berggrunnen i tid og rom.

Strukturgeologi

Strukturgeologi beskriver hvordan bergarter deformeres som svar på spenninger inne i jorden. Bergartene, og mineralene som danner dem, tar opp de indre spenningene. Resultatet kan bli spektakulære geologiske strukturer; deformasjoner, sprekker, forkastninger og folder.