18. mars 2010

Ustabilt fjellparti større enn antatt

Omfanget av det ustabile fjellpartiet ved Åkerneset i Møre og Romsdal vokser. Sommerens undersøkelser tyder på at svakhetssonene strekker seg enda lenger ned i fjellsida enn det forskerne hittil har trodd.
NGUs Einar Dalsegg ved det ene staget som måler bevegelse i Åkernesremna.

- Geofysiske data viser at dybden av fjellmassivet som glir, sannsynligvis ligger på mellom 40 og 60 meter, opplyser skredforsker Lars Harald Blikra ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Sprekker og bevegelser
- De geofysiske målingene var svært vellykket og indikerer at det ustabile partiet går lenger ned i fjellsida enn det vi har antatt. De geologiske feltstudiene i sommer bekrefter dette. Vi ser spor etter sprekker og bevegelse langt ned i fjellsida. Videre er det påvist markerte svakhetssoner i spesielle lag som sannsynligvis forklarer hvorfor fjellsida er ustabil, understreker Blikra.

Den foreløpige gjennomgangen av resultatene viser at arealet av det ustabile området dermed er noe større enn først antatt, og at volumet kan ligge i størrelsesorden 30 millioner kubikkmeter masse.

Et så enormt skred ned i Synnylvsfjorden vil gi katastrofale flodbølger inn mot tettstedet Hellesylt. Også andre tettsteder og bygder kan ligge i faresonen ved en slik katastrofe.

Det ustabile fjellpartiet markert under Åkernesremna (sort strek). Hvit linje viser det geofysiske profilet som er målt.

Registrerer rystelser
Det var i begynnelsen av august det ble utført omfattende feltundersøkelser av det ustabile fjellområdet mellom Stranda og Hellesylt.

Sprekkene i den såkalte Åkernesremna høyt opp i fjellet utvider seg med fire-fem centimeter i året, har en utstrekning på cirka 600 meter i øst-vest-retning, og er i dag opp til flere meter brede.

- Vi gjennomførte de geologiske feltstudiene for å kartlegge oppbyggingen av fjellstrukturer og lagdeling, og for å undersøke sprekker og svakhetssoner. I tillegg brukte vi geofysikk med seismikk, motstandsmålinger og georadar, forteller Lars Harald Blikra.

Samtidig ble det satt ut et seismisk nett med seks geofoner. Utstyret skal stå ute i to måneder for å registrere eventuelle rystelser knyttet bevegelsene i fjellet, og i tillegg se om det er mulig å bestemme hvor dypt bevegelsene skjer.

Før sommerferien ble også hele fjellsiden laserkartlagt av selskapet Fugro.

Foreløpig rapport
Det er NGU som har ledet arbeidet ved Åkerneset i et utstrakt samarbeid med andre institusjoner i International Centre for Geohazards (ICG). Både NGI, NTNU, NORSAR og Universitetet i Bergen har deltatt, i tillegg til flere personer fra Stranda kommune.

I tiden framover skal blant annet to stipendiater ved ICG bruke Åkerneset som studiefelt for sine doktorgrader.

- Vi lager nå en foreløpig rapport til Stranda kommune med foreløpige konklusjoner, forslag til oppfølging og en beskrivelse av de økonomiske forholdene, opplyser Blikra.

Blant annet må det vurderes hva slags overvåking og beredskap som er nødvendig å etablere i kommunen.

- Et møte med Stranda kommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal i høst skal munne ut i en søknad til statlige myndigheter om finansiering, både av arbeidet som er gjort og av videre oppfølging, sier forsker Lars Harald Blikra.

Se video:
Her er fjellsprekken

Kontaktperson ved NGU:
Forsker Lars Harald Blikra, tlf.: 73 90 41 15. mob.: 99 09 17 36
e-post: lars.blikra@ngu.no

Tidligere artikler:
Utreder ustabilt fjellparti med laser
Økt fare for fjellskred i Åkerneset