24. januar 2008

Tolkning av løsmassekart

Hva er forskjellen på marine strandavsetninger og fjord- og havavsetninger? Indikerer disse mulig fare for ustabil grunn (kvikkleire)? Hva forteller egentlig grunnforholdenes mektighet og infiltrasjonsevne?

Marine strandavsetninger, som fremstilles med mørk blå farge på kvartærkartene, viser materiale som er vasket av bølger i strandsonen/under marin grense. Disse består gjerne av sand på beskyttede steder, grus og stein på mer værutsatte strender.
Fjord- og havavsetninger er silt og leire, altså materiale som kan inneholde kvikkleiresoner og som derfor er et varsko.

Mektighet er kort og greit løsmassenes tykkelse. En tykk leiravsetning vil f.eks.kunne være mer utsatt for kvikkleiredannelse enn en tynn. En tykk grusavsetning inneholder mer ressurser enn en tynn.
Infiltrasjonsevne er grunnens evne til å ta imot og rense avløpsvann. Det dreier seg om direkte fysisk filtrering av vannet og mulighet for biologisk nedbryting av forurensing. I sistnevnte tilfelle har løsmassenes tykkelse over grunnvannspeilet stor betydning pga. eksponeringstid og oksygentilgang.