7. oktober 2015

Stramt statsbudsjett for NGU


Helikoptermålinger er en viktig del av NGUs mineralleting.
Regjeringens bevilgning til NGUs mineralleting, ble kuttet med 5 millioner kroner tidligere i år. Det kuttet blir opprettholdt i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016. - Et stramt budsjett for NGU, som reduserer handlingsrommet vårt, sier administrerende direktør, Morten Smelror.

De to mineralletings-programmene MINN (Mineralressurer i Nord-Norge) og MINS (Mineralressurser i Sør-Norge) er av stor betydning for muligheten til å oppdage nye utvinnbare mineralforekomster i Norge og representerer en viktig del av NGUs virksomhet.

I forslaget til nytt statsbudsjett, bevilger regjeringen 25 millioner kroner til programmene MINN og MINS. I fjor på samme tid, var bevilgningen på 30 millioner kroner.

Morten Smelror

Havbunn på samme nivå

I forslaget til nytt statsbudsjett, opprettholder regjeringen de øremerkede bevilgningene til havbunnskartlegging. Dette er et program som gjennomføres sammen med Kartverket og Havforskningsinstituttet (Mareano).

- Vi ser at stadig mer av budsjettet vårt er knyttet til øremerkede midler. Det gjør oss sårbare over tid dersom programmene ikke blir videreført, sier NGUs administerende direktør.

Han er for øvrig positiv til regjeringens satsing på flom- og skredsikring. I forslaget til statsbudsjett økes bevilgningene til skredarbeid over budsjettet til Norges vassdrags- og energidirektorat, og Smelror forventer at NGUs skredfarekartlegging opprettholdes på minst samme nivå som før. 

Ingen investeringsmidler

Heller ikke i år får NGU ekstra midler til nye investeringer. NGU har påpekt behovet for nytt forskningsfartøy til sjøs og for en opprustning av vitenskapelig utstyr, men regjeringen har ikke funnet rom for dette i statsbudsjettet for 2016.

Direktoratet for mineralforvaltning får i statsbudsjettet økte rammer. Rammene for driftsutgifter økes med fem millioner kroner, mens bevilgningene til miljøtiltakene på Løkken økes kraftig, til 51 millioner kroner. 

Relaterte prosjekter

MINS
Mineralressurser i Sør-Norge (MINS) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne forekomster av gull og andre mineraler her i landet.
MAREANO
MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.
MINN
Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) er et regjeringsinitiert program for å kartlegge mulighetene for å finne gull og andre mineraler i nord.