27. februar 2008

Storeggaraset

Hva er det som gjør et ras av et slikt størrelsesomfang som Storeggaraset utenfor Mørekysten mulig?

I mellomistidsperioder, som vi er inne i nå, avsettes det konturitt-avsetninger. Dette er lagdelte avsetninger, avsatt parallelt med dybdekotene, av havstrømmer som fører med seg finkornige partikler (leire og silt). Disse strømavsetningene avsatt i skråningen utenfor eggakanten (eller sokkelkanten) er 'svake' lag.

Når en ny istid kommer, vil iskappen bevege seg helt ut til sokkelkanten og avsette mye materiale (glasigene massestrømsavsetninger - engelsk: debris flows) oppå de svake konturitt-avsetningene. Slik blir de 'ladet', og når det senere kommer en hendelse, for eksempel et jordskjelv, vil det kunne gå et ras som Storeggaraset. Glideplanet for raset vil være inne i konturitt-avsetningene.

Litteraturreferanser: