12. september 2010

Stor interesse for skredrapport

Det har vært stor interesse for NGUs Lyngen-rapport etter kvikkleireskredet ved Solhov fredag 3. september. Rapporten fra 2006 advarte mot fare for leirskred og utglidninger sør for Lyngseidet.

Lyngen-skredetSTORT OMRÅDE: Slik så det ut på åstedet etter skredet 3. september. Da var to hus gått på sjøen. Noen dager senere raste også det gule huset øverst i bildekanten. Foto: Andrea Taurisano/NVEKartleggingen av løsmassene i deler av blant annet Lyngen kommune ble ledet av geolog Lars Olsen ved NGU allerede i 2002, og offentliggjort over 27 sider i NGU–rapport nummer 2005.015 i mai 2006. Rapporten ble oversendt de aktuelle kommunene Nordreisa, Kåfjord og Lyngen 6. juli samme år.

Forskerne fant store avsetninger av marin leire og anbefalte blant annet at det "bør utføres en oppfølgende skredfarekartlegging i deler av området sør for Lyngseidet for å få vurdert stabiliteten av leirene".

Tidligere utglidninger

De ba om at det ble gitt høyest prioritet til tettbebyggelse og områder med eldre skred.

Geologene anbefalte at Lyngseidet sentrum burde vurderes for oppfølgende boringer på bakgrunn av tidligere utglidninger i sjøkanten, én under arbeid med nytt fergeleie på nittitallet og en lenger sør ved småbåthavnen. De fastslo samtidig at både boligfeltet nord for Solhov og strandsonen like sør for Solhov, burde vurderes. I tillegg pekte de på mulig ustabilitet i leirene langs Kvalvikelvas nedre 1,5 km.

De ønsket også å få vurdert gamle skredkanter i Karnes og nordskråningen av en stor randmorene vest for to gamle skredgroper i Polleidet.

Påvise leirområder

Hovedmålsetningen med løsmassekartleggingen ved Spåkenes, Olderdalen, Trollvik og Lyngseidet var å påvise og avgrense leirområder hvor eventuelle leirskred kan true bebyggelse, veger, havbruk, med mer dersom det finnes kvikkleire i grunnen.

I rapportens sammendrag heter det at undersøkelsene representerer første trinn i en mer fullstendig skredfarekartlegging, som ønskes utført på sikt. 

- I denne omgang er formålet i første rekke å fremskaffe et best mulig geologisk grunnlagsmateriale (kart) for fremtidige geotekniske undersøkelser med nærmere vurdering av potensiell skredfare i leirområdene, skriver forskerne i rapporten.

40 evakuerte

Kvikkleireskredet ved Lyngseidet 3. september tok med seg tre hus. Ingen personer omkom eller ble alvorlig skadd i skredet, men en mann ble reddet ut av et av husene mens det fløt på fjorden. 40 mennesker ble avakuert i en periode,

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), som har det overordnede ansvaret fro skredkartlegging i Norge, sier det er for tidlig å si hva som utløste skredet i Lyngen.

Lyngen-skredetKARTLAGT: Løsmassekartet sør for Lyngseidet viser at geologene har funnet mye marine avsetninger i området (blå farger). Slike områder kan inneholde lommer av kvikkleire.