22. mars 2013

Sterk satsing på mer kartlegging

Regjeringen vil bruke en halv milliard kroner fram til 2017 på å kartlegge mineralressurser i norske fjell. Det framgår av den nye mineralstrategien og innebærer en fortsatt sterk satsing på NGU.

Video og redigering: Erik Prytz Reitan/MCR 

 

Morten SmelrorPOSITIV: NGUs direktør Morten Smelror er fornøyd med den nye mineralstrategien.- Vi får det travelt i årene framover, sier administrerende direktør Morten Smelror ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han fastslår at den nye nasjonale mineralstrategien er positiv og gir et godt signal til næringen.

 

NGU i nøkkelrolle

Nærings- og handelsminister Trond Giske la fram den nye mineralstrategien i Oslo onsdag 13. mars etter at han hadde besøkt de nedlagte gruvene på Løkken Verk i Meldal dagen før.

Her understreket han at NGU skal ha en nøkkelrolle i den videre kartleggingen av mineralressursene her i landet og at Direktoratet for mineralforvaltning skal styrkes.

- Nå skal «arvesølvet» kartlegges. Målet er at 75 prosent av Norge skal kartlegges med avansert utstyr. Dette blir tidenes skattejakt i Norge. Lønnsomme mineralbedrifter gir økt verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene. Nye mineralprosjekter kan gi store positive ringvirkninger i norske lokalsamfunn, sier Trond Giske.

Trond Giske og Arne HaugenTOSPANN: Tidligere ordfører Arne L. Haugen i Meldal har arbeidet mye med både Mineralloven og Mineralstrategien. Her er han på Løkken med statsråd Trond Giske. Alle foto: Erik Prytz Reitan

Geofysisk kartlegging

Han ønsker i tillegg en mer effektiv saksbehandling ved at mineraldirektoratet kan framstå som en fagmyndighet og pådriver for kommunene.

Mineralstrategien sier også et betinget ja til sjødeponi fra framtidig gruvedrift. Regjeringen avviser et forbud, men åpner for at den konkrete miljøvurderingen må gjøres fra sak til sak. - Men vi trenger mer kunnskap og vil sette i gang et forskningsprosjekt om miljøkonsekvenser av sjødeponi, sier Giske.

For NGU sin del ser det ut til at institusjonen får tilført i størrelsesorden 35 millioner kroner ekstra hvert år fram til 2017 for å gjennomføre blant annet geofysiske fly- og helikoptermålinger Norge rundt.

Video og redigering: Erik Prytz Reitan/MCR 

Verdier i norske fjell

Mineraler inngår i nesten all vareproduksjon. Stabil tilgang på mineraler er en forutsetning for økonomisk vekst og arbeidsplasser. Befolkningsvekst, teknologisk utvikling og økonomisk vekst, ikke minst i folkerike land i Asia, har ført til økt etterspørsel og høyere priser på mineraler og metaller.

Geologer mener det finnes ressurser tilsvarende 2500 milliarder kroner i norske fjell.


     

 

Trond GiskeI FOKUS: Trond Giske la fram regjeringens mineralstrategi onsdag 13. mars. Dette bildet er tatt da han besøkte Løkken Verk dagen før.