19. oktober 2009

Statsbudsjett gir status quo for NGU

Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2010 innebærer status quo for NGU. Pris- og lønnsøkningen er kompensert, og havbunnskartleggingen i det omfattende Mareano-programmet blir videreført på årets nivå.

EggakantenFORTSETTER: Et av årets MAREANO-tokt har foregått på Eggakanten nordvest for Tromsø. Nå blir arbeidet i Mareano videreført også neste år.I forslaget til statsbudsjett, som ble lagt fram tirsdag, framgår det at NGUs totale ramme for 2010 ligger på 189,4 millioner kroner. Driftsutgiftene utgjør 122,1 millioner, mens oppdragsinntekter og tilskudd til samfinansieringsprosjekter er stipulert til 67,3 millioner kroner.

Håper på flykartlegging

- Dette var som forventet i år, sier administrerende direktør Morten Smelror ved NGU.

Han håper imidlertid at regjeringen så raskt som mulig finner midler til å igangsette geofysisk kartlegging fra fly og helikopter i Nord-Norge. Regjeringen har allerede varslet en slik aktivitet gjennom meldingen "Nye byggesteiner i nord", hvor et av målene er å utvikle den mineralbaserte næringsvirksomheten de neste 10-15 årene.

- En slik satsing er viktig å få realisert så raskt som mulig, sier Morten Smelror.

Mer på havbunnen

I statsbudsjett foreslår regjeringen imidlertid å videreføre satsingen på det tverrfaglige Mareano-programmet i nordområdene: Den omfattende kartleggingen av havbunnen i nord er tilgodesett med 51,5 millioner kroner. 14 av disse millionene skal i 2010, som i 2009, tilfalle NGU.

- Samlet sett kan vi gjennomføre våre kartleggings-, forsknings- og forvaltningsoppgaver på en effektiv og fornuftig måte, sier administrerende direktør Morten Smelror ved NGU.

Mer til forskning

Generelt sett er potten til forskning økt med 1,7 milliarder til 22,5 milliarder i forslaget til statsbudsjettet for 2010.

I tillegg skal kapitalen i fondet for forskning og nyskapning økes med fem milliarder kroner. Totalt er dette fondet nå på 77 milliarder kroner. Enkelte områder tilgodeses ekstra, blant annet forskning på fornybare energikilder, samt fangst og lagring av CO2, som får 300 millioner mer.

Forslaget til statsbudsjett skal vedtas av Stortinget senere i høst.