18. mars 2010

Sjekk på nett hvor snøskredene kan gå

Her kan du sjekke hvor det kan gå snøskred. Snøskredkart på Internett gjør det lettere å planlegge rutevalg og ferdsel i deler av det norske vinterfjellet.
FARLIG: Hvert år omkommer det folk i norske vinterfjell. Rasfaren er stor flere steder.

Under karttjenestene på www.skrednett.no ligger det kart over mulige utløsnings- og utløpsområder for snøskred.

Store deler av Troms fylke, Trollheimen og Dovrefjell er dekket av kartene. Det samme er fjellområder i Nordland, Nord-Trøndelag, Voss i Hordaland og Sirdal i Rogaland.

Dekker øvelsesområder
- Kartene gir god informasjon til folk som ferdes mye i fjellet vinterstid, sier forsker Knut Stalsberg ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

NGU koordinerer arbeidet med Nasjonal skreddatabase, som drifter nettstedet skrednett.no. Den aktuelle informasjonen om snøskredfare er utarbeidet av Norges Geotekniske Institutt (NGI) på oppdrag fra Forsvaret. De startet skredkartleggingen av sine øvelsesområder etter den tragiske Vassdalen-ulykken i Nordland i 1986.

Nasjonalparkene, og turområder i Sylane og Jotunheimen, er foreløpig ikke dekket av det nye nettilbudet.

- Årsaken er at det er Forsvaret som har stilt data til rådighet og at de omfatter aktuelle øvelsesområder, sier Stalsberg.

Faresoner i fjellet 
På nettstedet finner du allmenngyldige forklaringer på faresonene i fjellet. Her fremgår det hvor snøskred kan løsne og hvor skredene kan ramme. Kartleggingen er utført på digitale kart fra Statens kartverk ved hjelp av en digital terrengmodell. Befaringen i felt er gjort med helikopter og bil.

Forsker Steinar Bakkehøi ved NGI understreker at mindre skråninger på inntil 40 meters høyde, bekkedaler og lignende, ikke er med på kartene. Enkelte bratte områder der det sto tett skog på kartleggingstidspunktet, er også utelatt.

- Det betyr at hogst og skogbrann kan ha endret forutsetningen for skredutløsning. Det kan derfor forekomme skred i områder som ikke er vist på kartet, sier han.

Utenfor faresonene
Kartene gir ikke informasjon om hvor ofte snøskred forekommer.

- Noen steder går det årvisse skred mens det andre steder kan gå flere år mellom hver gang. Samtidig kan skred som forekommer sjelden rekke utenfor de angitte faresonene. Ferdselskartene kan derfor ikke brukes til planlegging av ny bebyggelse, understreker Steinar Bakkehøi.

Les mer:
Skrednett

Snøskred

Kontaktperson ved NGU:
Forsker Knut Stalsberg,
tlf.: 73 90 41 14,
e-post: knut.stalsberg@ngu.no