23. januar 2017

Samler kunnskap om undergrunnen

Brukerne skal lett få tak i riktig informasjon om det som finnes under bakken. Illustrasjon: Cecilie Bjerke
UNDERGRUNNSPROGRAMMET: NGU skal samle og tilgjengeliggjøre data om undergrunnen. Målet er å oppnå store samfunnsmessige besparelser på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.
Hans de Beer

- Informasjonen om undergrunnen er ofte mangelfull eller befinner seg fragmentert hos flere aktører i samfunnet. Store mengder viktig kunnskap ligger fortsatt i analog form og venter på ressurser til digitalisering, forteller forsker Hans de Beer ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Han leder det omfattende Undergrunnsprogrammet ved NGU som skal øke tilgangen til, og forbedre kvaliteten på, informasjon om nettopp undergrunnen i Norge. Arbeidet skal skje gjennom en rekke digitaliserings- og effektiviseringstiltak.

Riktig informasjon i rett tid

- Mange prosjekter i undergrunnen ender opp med forsinkelser eller budsjettsprekk på grunn av uforutsette grunnforhold og kunnskapsmangel. Vi trenger en bærekraftig planlegging og utvikling. Verden er i 3D og 4D, og vår forståelse må inkludere også det som er under bakken, sier de Beer.

Han peker på at undergrunnsprogrammet skal digitalisere og effektivisere arbeids­prosessene knyttet til innsamling og bruk av data og kunnskap om undergrunnen.

- Programmet skal utvikle nye systemer som effektivt gjør det mulig å tilrettelegge data og kunnskap om undergrunnen, slik at brukerne lett får tak i riktig informasjon om det som finnes under bakken, forklarer han.

Eksemplene er mange:

  • Geotekniske undersøkelser, der NGU allerede har tatt på seg oppgaven i samarbeid med Vegdirektoratet, Jernbaneverket, NVE, Statsbygg og flere kommuner gjennom Nasjonal Database for Grunnundersøkelser (NADAG).
  • Brønn-, energi- og andre grunnboringer.
  • Borekjerneanalyser fra mineralindustri, konsulenter, entreprenører og forskningsmiljø.
  • Geofysiske målinger.
  • Tolkning og sammenstilling av datasettene i 3D og 4D

- Undergrunnsprogrammet skal blant annet utvikle et system som sørger for en rask og smidig arbeidsflyt for registrering og publisering av brønn- og grunnboringer. En heldigital innrapportering vil gjøre hverdagen enklere for brønn- og grunnborere, minske risiko for feil og innfri krav om digital rapportering, fastslår Hans de Beer.

Kontinuerlig kvalitetsheving

Han viser til at undergrunnsprogrammet skal sikre lett tilgang til all geologisk informasjon for mange interessenter - beslutningstakere, planleggere, utbyggere, industri, forvaltning, forskere, innbyggere - gjennom å utvikle ny infrastruktur for data med det som kalles transaksjonstjenester og API-er. I tillegg skal det utvikles lagrings- og formidlingstjenester for undergrunnsinformasjon, for eksempel kart, modeller og tolkninger, i flere dimensjoner.

- Systemet skal sørge for en bedre interaksjon med brukere, slik at det også blir mulig å gjennomføre en kontinuerlig kvalitetsheving. NGU ønsker å utvikle seg mer i retning av åpen forvaltning, og aktivt jobbe for deling av data og næringslivsinnovasjon, sier de Beer.

Overordnede føringer for prosjektet er bruk av felleskomponenter og åpen programvare. Undergrunnsprogrammet er tildelt midler fra medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter i perioden fra høsten 2016 til og med 2018.

NGUs datapolitikk
  • NGU startet oppbygging av digitale databaser på midten av 1980-tallet. Først ut var byggeråstoffer som pukk og grus, deretter fulgte grunnvannsdatabasen. Den teknologiske utviklingen på slutten av 1990‑tallet gjorde det mulig å transformere store deler av NGUs kunnskapsdatabaser fra analog til digital plattform. Institusjonen har i dag en rekke databaser for å dekke interne og eksterne behov.
  • NGUs datapolitikk innebærer at data og kart forvaltes som et fritt tilgjengelig, kollektivt gode. NGU har tilrettelagt tjenester som gjør det mulig å laste ned datasett inn i offentlige eller private ekspertsystemer, til bruk i mineralprospektering, arealplanlegging, miljøforvaltning, utbygging av vei og bane, skredfarekartlegging med mer.