10. februar 2021

Så høyt sto havet etter siste istid


Kart over marin grense i Brønnøy og Sømna. Den lilla linjen er den nymodellerte grensen fra 2021, men den blå linjen illustrerer den gamle versjonen. På nett kan man bare se den nye.
NGU-kartene over marin grense er blitt justert. Marin grense (MG) angir det høyeste nivået havet har stått etter siste istid. Høyden varierer fra 220 - 0 moh. over dagens strandlinje, avhengig av hvor i landet man befinner seg.

MG definerer det høyeste nivået i terrenget hvor man kan forvente å treffe på sedimenter avsatt i havet, som marin leire og dermed også kvikkleire. Data rundt tidligere havnivå er dermed svært viktig informasjon i forbindelse med arealutnyttelse og offentlig planarbeid.

Les mer om bruk av MG-informasjonen her

Endringer i havnivå

Generelt sett ligger MG høyere mot innlandet enn langs kysten. Her var tykkelsen, og dermed vekten, på det forhenværende isdekket større og jordskorpen ble dermed presset lenger ned i mantelen.  Havnivået var som regel høyest rett etter et område dukket frem fra innlandsisen og MG inntraff derfor på ulike tidspunkt i ulike områder.

I enkelte deler av Vestlandet og Sørlandet inntraff MG ei tid etter isen smeltet bort. Ut fra kartene kan vi for eksempel se at store deler av Østfold har vært gammel havbunn, at Fosen-halvøya i Trøndelag en gang var ei svær øy og at det var mange fjorder som strakte seg langt innover i landet da innlandsisen trakk seg tilbake.

Siden har havet trukket seg gradvis tilbake på grunn av landhevingen, som stadig løfter deler av landet noen millimeter årlig.

Les mer om landheving og havnivåendringer her.

Oppdaterer kartene

NGUs kvartærgeologiske kartlegging innebærer også en kartlegging av MG og datasettet justeres og oppdateres derfor jevnlig i forbindelse med at kartleggingen av landet skrider frem.

Kartene er utarbeidet ved hjelp av totalt 1904 registreringer av marin grense-observasjoner landet rundt. MG-registreringene og kart med oversikt over tidligere havdekte områder er tilgjengelig for alle i NGUs løsmassedatabase.

Gå hit og velg "Kart" -> "Temakart" -> "Marin grense".

Her er en direktelenke til temakart over marin grense

Her er en lenke ferdig zoomet inn på et område hvor marin grense vises 

Her er det landsdekkende kartet over marin grense.