30. juni 2022

Ressurskartleggingen i Møre og Romsdal i gang

Helikopter og sonde på bakken.
Pegasus Helicopter AS er klar for geofysiske målinger i Møre og Romsdal. Foto: Tom Kristiansen/NGU
Kartleggingen av de geologiske ressursene i Møre og Romsdal er i full gang. I juni startet de første geofysiske helikoptermålingene fra Eide i Hustadvika kommune. I august starter geologene sin kartlegging på bakken.

- Samfunnet er i ferd med å omstille seg for det grønne skiftet med fornybar energi og forbedret teknologi.  Omstillingen krever tilgang på både flere og nye mineraler og metaller, forklarer seksjonsleder Kari Aslaksen Aasly og avdelingsdirektør Henrik Schiellerup ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). 

De to leder NGUs arbeid på Nordvestlandet.

Operatør Frida Mrope fra NGU og pilot Alexander Fürst under en sikkerhetssjekk.

Operatør Frida Mrope fra NGU og pilot Alexander Fürst under en sikkerhetssjekk. Foto: Tom Kristiansen/NGU

Flyr lavt over terrenget

I første omgang skjer arbeidet fra helikopter. I løpet av juli og begynnelsen av august foregår flyvingene i store deler av fylket, fra Kristiansund sørvestover via Molde, og mot Ålesund.   

I undersøkelsen bruker NGU en elektromagnetisk målesonde, som henger under helikopteret. Sonden registrerer elektrisk motstand i bakken og lokale variasjoner i jordens magnetfelt. Det bidrar i den generelle geologiske kartleggingen. Helikopteret flyr i parallelle linjer med en konstant høyde 60-75 meter over bakken.

Arbeidet er påbegynt etter at det i vår ble inngått en samarbeidsavtale mellom NGU og Møre og Romsdal fylkeskommune om kartlegging av de geologiske ressursene i fylket.

Bilde av det første helikopterløftet fra Eide.

Her er det første helikopterløftet i gang. Selskapet Pegasus Helicopter AS er innleid for å gjøre de geofysiske målingene ved hjelp av en sonde som henger under helikopteret. Foto: Tom Kristiansen/NGU

Hundre produksjonssteder

Avtalen omfatter undersøkelser av mineralpotensialet for jern, titan, vanadium og andre mineralske ressurser, vurdering av muligheter for eksportrettet pukkproduksjon, kartlegging av geologisk arv for blant annet reiselivet, samt geokjemiske undersøkelser. Avtalen har en samlet verdi på 15 millioner kroner over tre år.

Møre og Romsdal har i dag nærmere hundre produksjonssteder av mineralske råvarer. Uttakene er først og fremst rettet mot byggeråstoffer, spesielt pukk. Også industrimineraler, som for eksempel olivin og kalk, er viktige ressurser i fylket.

Ifølge Direktoratet for mineralforvaltning eksporterte fylket mineralske råstoffer for 291 millioner kroner i 2020. Møre og Romsdal har, eller har hatt, drift på alle de overordnede typer mineralforekomster; metaller, industrimineraler, naturstein og byggeråstoffene pukk og grus.

Kart over hvor det skal flys i Møre og Romsdal.

Dette er undersøkelsesområdet for de geofysiske målingene med helikopter. De røde ringene angir verneområder som ikke blir berørt av flyvningen. Figur: NGU

Moderne metoder

- Fylket har likevel et mangelfullt kartlagt ressurspotensial. Moderne undersøkelser med geologisk og geofysisk kartlegging, og karakterisering og identifikasjon av mulige ressurser, er i liten grad blitt gjennomført, forteller Aasly og Schiellerup.

EU har laget en oversikt over mineraler og metaller som er kritiske for europeisk industri, dels på grunn av den økonomiske betydningen og dels på grunn av en usikker forsyningssituasjon. På EUs liste står flere av råstoffene som finnes i Møre og Romsdal, for eksempel titan og vanadium, men også sjeldne jordartsmetaller (REE) og litium.

Utbygging og utvikling

NGUs Kari Aslaksen Aasly og Henrik Schiellerup understreker samtidig at gode geologiske data ikke bare er nødvendig for å kunne identifisere mulige ressurser: 

- Geologiske data er nødvendige også for planlegging av infrastruktur og byutvikling, de er et viktig verktøy for samfunnssikkerhet, og geologien representerer natur som har en verdi for både samfunn og næring. Geologien omfatter også havbunnen. Maringeologiske data fra kystsonen er nødvendig for arealplanlegging og forvaltning, og for utbygging av marint og maritimt næringsliv, påpeker de to.