18. mars 2010

Regjerings-ja til havbunnskartlegging

Regjeringen sier ja til å starte kartlegging av havnaturen fra 2006. Arbeidet skal skje gjennom det tverrfaglige Mareano-programmet. - Svært gledelig, sier NGU-forsker Terje Thorsnes.
SULAREVET: Detaljerte dybdemålinger sørger for at korallrev framstår tydelig. Her ser vi en framstilling av Sularevet..

I stortingsmeldingen om rikets miljøtilstand, som passerte statsråd rett før påske, fastslår Bondevik-regjeringen at det nå skal gjennomføres en rekke tiltak for å stanse tapet av biologisk mangfold her i landet.

Ett av tiltakene er å iverksette en omfattende kartlegging av havbunnen.

 

 

 

 

BEVARE: Ingen vet hvor mye koraller som er blitt ødelagt. Her er kolonier av lophelia pertusa med en uer. ©Foto: Statoil

Økonomiske interesser
- Stortingsmeldingen er et svært gledelig signal. Nå håper vi at statsbudsjettet for neste år følger opp med tilstrekkelig midler, sier forsker Terje Thorsnes ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

- Det er et paradoks at vi har langt mer informasjon om overflaten på Mars enn om havbunnen rett utenfor det norske fastlandet. Nå kan vi omsider rette opp dette misforholdet. Det er tross alt her viktige deler av Norges økonomiske interesser befinner seg, sier han.

Terje Thorsnes har i flere år vært en pådriver for å få igangsatt en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder (Mareano).

Styrket kartlegging
I dag er Mareano-programmet en foreslått felles satsing fra Havforskningsinstituttet, Norges geologiske undersøkelse og Statens Kartverk Sjø, med bidrag fra Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning, Forsvarets forskningsinstitutt, Statens Forurensningstilsyn og Norsk Polarinstitutt.

Regjeringen legger i den nye stortingsmeldingen opp til at nettopp kartleggingen og overvåkingen av havområdene skal styrkes. Dette blir gjort som "et grunnlag for en fremtidig økosystemrettet og helhetlig forvaltning av havområdene", som det heter i meldingen.

Her blir det også fastslått at "kartleggingen skal skje gjennom det tverrsektorielle kartleggings- og kunnskapsprogrammet Mareano i perioden 2006-2010".

Korallrev ødelagt
- Vi mangler kunnskap om både landskap, miljø og ressurser under havflaten i dag. Blant annet har bunntråling ødelagt en lang rekke korallrev fordi havnaturen ikke er undersøkt, sier Terje Thorsnes.

I årene framover skal forskerne målrette arbeidet innenfor fire områder:

- Vi skal utarbeide detaljerte topografiske kart over havbunnen, kartlegge grunnforhold, geologiske ressurser og bunntyper, undersøke forurensning og miljø, samt etablere kunnskap om biologisk mangfold, naturtyper og marine ressurser.

Samarbeidspartnerne i Mareano har foreslått en bevilgning på 30 millioner kroner det første året, med en gradvis opptrapping de neste årene. Det foreslåtte totalbudsjettet er i underkant av 250 millioner kroner for hele prosjektperioden.

Les mer:
Mareanos hjemmeside
Stortingsmeldingen: Rikets miljøtilstand

NGU-Fokus (2004):
Bunnforhold og havbruk
Om Mareano

Kontaktperson ved NGU:
Forsker Terje Thorsnes,
e-post: terje.thorsnes@ngu.no
tlf.: 73 90 42 75, mob.: 90 86 11 13