18. mars 2010

Oslo-barnehager trenger ren jord

36 av 56 barnehager innenfor ring 2 i Oslo må gjennomføre tiltak for å redusere nivået av tjærestoffer og bly i jordsmonnet. Det viser en ny undersøkelse NGU har gjennomført i hovedstaden.
PRØVER: NGUs Tore Volden har tatt prøver i mange av barnehagene.

Samtlige undersøkte barnehager må i tillegg beise trykkimpregnert trevirke i lekeapparatene for å hindre lekkasje av miljøgiften arsen.

Disse resultatene kommer fram i en fersk kartlegging Norges geologiske undersøkelse (NGU) har gjort på oppdrag fra Oslo kommune.

- Miljøgiftene representerer ingen akutt fare for barnehagebarna, men de er en unødvendig tilleggsbelastning i oppvekstmiljøet, sier seniorforsker Rolf Tore Ottesen ved NGU.

Ottesen leder laget for miljøgeokjemi ved NGU og har gjennomført prosjektet sammen med forskerkollega Toril Haugland.

Bedre enn i Bergen
Til sammen 11 mål med bygrunn må rengjøres etter sommerens kartlegging i samtlige barnehager på kommunal grunn innenfor ring 2 i Oslo.

- Nivået av forurensing i lekemiljøene i Oslo er på nivå med undersøkte barnehager i Trondheim og Tromsø. Forholdene er likevel bedre enn i Bergen, hvor det også ble påvist en god del av den forbudte miljøgiften PCB, understreker Ottesen.

NGUs forskere har sjekket jordsmonnet opp mot i alt 33 metaller, industrikjemikaliet PCB og tjærestoffene PAH i løpet av sommeren.

Resultatene viser et for høyt innhold av tjærestoffer og bly i 36 av barnehagene. I tre av barnehagene er det også funnet et for høyt nivå av kvikksølv. PCB er ikke et problem, men samtlige barnehager må gjøre tiltak i forhold til arsen.

Legge på ren jord
- Vi har anbefalt at det legges en fiberduk på bakken og at det fylles på med 30 cm ren jord i de forurensede barnehagene, opplyser Rolf Tore Ottesen.

- Jorda rundt lekeapparater hvor det har lekket arsen, må fjernes i en radius på en meter fra trevirket og 20 cm ned i bakken. Trevirket må tas opp og oljebeises, påpeker han.

Ottesen understreker at Nasjonalt folkehelseinstitutt, i samarbeid med bydelsoverleger i Oslo kommnue, har utarbeidet strenge tiltaksverdier for ulike miljøgifter i barns lekemiljø, og at det i de undersøkte barnehagene i Oslo aldri har vært noen akutt fare for barnas helse.

- Men dette er likevel en helt unødvendig tilleggsbelastning, sier seniorforskeren.

Forbudt i to år
Fra 1. januar 2003 har det vært forbudt å ta i bruk trevirke som er behandlet med krom eller arsen. Folkehelseinstituttet understreker at det er svært viktig at dette påbudet følges når man skal kjøpe eller lage nye lekeapparater til barnehager og lekeplasser.

- Samtidig er det viktig at man skaffer seg dokumentasjon på at jorda kommer fra et rent område når man skal kjøre på ny jord til en barnehage. Gjenbruk av forurensede masser gjør bare vondt verre, fastslår Rolf Tore Ottesen.

Kontaktpersoner ved NGU:
Forsker og lagleder Rolf Tore Ottesen,
tlf.: 73 90 43 02, mob.: 99 09 17 44
Forsker Toril Haugland, tlf.: 73 90 43 00