Ønsker marine grunnkart for hele kysten

Image
utsnitt av en sjøbunnskart
Utsnitt av et sjøbunnskart over bunnsedimenter, kornstørrelse, vest av Ålesund. Det er ett av de mange produktene som er produsert i pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen.

Tre stortingsrepresentanter ønsker å sette fart i arbeidet med å produsere marine grunnkart for alle norske fjorder og kystområder.

Representantforslaget, som kommer fra SV-politikerne Birgit Oline Kjerstad, Grete Wold og Ingrid Fiskaa, er lagt ut på høring og blir behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Lønnsom investering

- Å få laget marine grunnkart for hele kysten vil være en samfunnsøkonomisk lønnsom investering, som vil gi et bedre kunnskapsgrunnlag for bærekraftig bruk av sjøområdene, bedre og forenklet planlegging av prosjekter, et nyttig verktøy for målrettet forskning, og raskere og bedre forvaltning, skriver de tre rikspolitikerne i sitt forslag.

De ønsker nå at Stortinget ber regjeringen om å sette fart på kartleggingsarbeidet.

Nasjonalt program

- Dette er musikk i mine ører. Marine grunnkart er grunnlaget for bærekraftig forvaltning og næringsutvikling, sier avdelingsdirektør Kjersti Løvseth Ruud ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

- Vi har i tre år produsert marine grunnkart i tre pilotområder langs kysten vår i et tverrfaglig samarbeid med Kartverket og Havforskningsinstituttet. Resultatene av prosjektet er svært gode, og nå arbeider vi for å få finansiert et nasjonalt program. Det er en stor heiagjeng av statlige, kommunale og private aktører som ønsker at det settes fart på arbeidet med marine grunnkart, sier Ruud.

SV-politikerene Kjerstad, Wold og Fiskaa er opptatt av at marine grunnkart i kystsonen kan brukes til svært mange praktiske formål:

Kunnskapsgrunnlaget

- Marine grunnkart gir kunnskapsgrunnlag for fiskeri, fiskeoppdrett og forvalting, og danner basis for kartlegging av biologisk mangfold, naturtyper og miljøtilstanden i bunnsedimenter. Kartene gir en god oversikt over ressurser, naturtyper og sårbare arter i sjøområdene på en måte som gjør det enklere å vurdere hvilke tiltak som kan tillates hvor, og gjør det lettere for ulike aktører å ta hensyn når prosjekter i sjøen skal planlegges og gjennomføres, heter det blant annet i forslaget.

De tre stortingsrepresentantene mener også at slike kart kan fylle behovet kommunene har for å rapportere på «status for naturtyper i et framtidig naturbudsjett og i et naturregnskap».

Image
Bilde av Birgit Oline Kjerstad, Ingrid Fiskaa og Grete Wold
Forslagsstillerne er Birgit Oline Kjerstad, Ingrid Fiskaa og Grete Wold. Foto: Stortinget

Nyhetsarkiv