18. mars 2010

Nytt nettsted om skred i Norge

Statistikken taler sitt tydelige språk. I løpet av de neste hundre årene kan flere hundre mennesker miste livet i skredulykker i Norge. Arbeidet med risikokartlegging og sikring er krevende. Det nye nettstedet www.skrednett.no vil bli et viktig verktøy i dette arbeidet.
Her er det tydelige spor etter fjellskred. Bildet er tatt øst for Tussevatnet i Stranda kommune, Møre og Romsdal.

Det nye nettstedet Skrednett er en tjeneste under oppbygning fra NGU som presentere data og informasjon fra Nasjonal skreddatabase. Databasen er utviklet med bidrag fra en lang rekke samarbeidspartnere.

Statistisk sett vil Norge bli rammet av 2-3 store fjellskredulykker, 2-3 store leirskredulykker og 3-4 store snøskredulykker i løpet av de neste 100 år. Hver enkelt av disse vil kunne kreve 20-200 menneskeliv. I tillegg kommer langt flere mindre ulykker. Skrednett viser data om alle typer skred over hele landet på kart. Her vil du finne både informasjon om skredfarlige områder og om faktiske hendelser i historisk og førhistorisk tid.

I Norge er det til sammen sju departementer med underliggende etater som befatter seg med skred og skredforebygging. En slik fordelig har gitt seg utslag i lite overordnet samordning. Dette har ført til at NGU fikk i oppdrag å koordinere en nasjonal skreddatabase, som nå har ført til webportalen Skednett (www.skrednett.no). Her vil du etter hvert få tilgang på data som omhandler for eksempel skredulykker, fare- og risikoområder for leirskred, fareområder for stein- og snøskred, skredhendelser langs norske veier og jernbaner, geologisk kartlagte jord- og fjellskred og potensielt ustabile fjellsider.

Skred i Målselv, Troms fylke.

Nettstedet er under oppbygging, og stadig flere datasett vil komme på plass i tiden framover. Bidragsytere i arbeidet med Skrednett er: NGU, Statens kartverk, NVE, Statens vegvesen, Jernbaneverket, NGI, Forsvaret, SINTEF, NTNU, Direktoratet for sivilt beredskap, Statens landbruksforvaltning og Norsk Naturskadepool. I tillegg vil flere private konsulentselskaper og privatpersoner bidra med data.

Kontaktpersoner ved NGU
Knut Stalsberg, tlf: 73904114
Lars Harald Blikra, tlf: 73904115