8. januar 2014

Nytt datasett: Marin grense

NGU har lansert nytt datasett som viser marin grense - altså høyeste havnivå etter siste istid.

Høyden for den marin grensen avhenger av hvor man er i Norge og varierer mellom 0 og 220 meter over havet,. Marin grense angir dermed høyeste mulige nivå for marine sedimenter som er hevet til tørt land.

Se kartet her

Last ned datasett her

Les mer om marin grense