5. juni 2015

Nytt biotopkart over Barentshavet


Finn det ferdige kartet under menypunktet "Kart" i menyen til høyre.
Et nytt kart, Biotoper i Barentshavet, er nå publisert på www.ngu.no og www.mareano.no. Russiske og vestlige forskere har i mange år laget kart over dyrelivet på havbunnen og kombinert disse med forskjellige miljøvariabler, men nå er det for første gang utarbeidet et biotopkart over hele Barentshavet.

Kartet er utarbeidet i nært samarbeid mellom norske og russiske forskere, og baserer seg på tidligere innsamlede biologiske, geologiske, oseanografiske og batymetriske data. Resultatet er et heldekkende kart som viser variasjonene og sammenhengen mellom dyrelivet på havbunnen og det fysiske miljøet.

Kartet er sammenstilt av Norges geologiske undersøkelse (NGU), Havforskningsinstituttet (HI) og PINRO i Russland innenfor rammen av ”Norwegian-Russian Environmental Commission Workplan 2011-2013 og 2013-2015.

Et biotopkart viser sammenhengen mellom dyreliv (fauna) og miljøforhold, blant annet sedimenttyper på havbunnen, bunntopografi, havstrømmer og havtemperatur, og utarbeides ofte i forbindelse med habitatkartlegging. HI og PINRO har gjennomført årlig datainnsamling på stasjoner i Barentshavet (Norwegian-Russian Ecosystem Survey). Kartene er framstilt ved at biologiske observasjonsdata (biomasse på havbunnen) fra disse stasjonene er gruppert og deretter benyttet i modellering sammen med miljøparametrene til å forutsi fordelingen av biotoper i hele Barentshavet. Slik har en fått et heldekkende kart.

Dyregruppene på havbunnen og de oseanografiske dataene  er tilrettelagt av HI, mens sedimentkartet er utarbeidet tidligere i prosjektet (Seabed Sediments of the Barents Sea). Kartverket har framskaffet batymetriske data fra IBCAO.

Det nye biotopkartet kan brukes fritt til ikke-kommersielle formål forutsatt at følgende referanse oppgis:

Dolan, M.F.J., Jørgensen, L.L., Lien, V.S., Ljubin, P., Lepland, A. 2015: Biotopes in the Barents Sea. Scale 1:3 000 000. Geological Survey of Norway (Trondheim), Institute of Marine Research (Bergen) and Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography (Murmansk).