26. juni 2015

Nytt aktsomhetskart for radon


Utsnitt av aktsomhetskartet over deler av Østlandet. Nå kan kommunene selv sjekke hvor de bør være mest aktsom.
Et nytt aktsomhetskart bidrar til å identifisere radonutsatte områder i hele Norge. Kartet er ment som et verktøy for kommunene i blant annet arealplanlegging.
Forsker Guri Ganerød.

- Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og kunnskap om geologiske forhold, opplyser forsker Guri V. Ganerød ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Det er NGU og Statens strålevern som sammen har utviklet det nasjonale aktsomhetskartet, som blant annet kan gi kommunene grunnlag for en første vurdering av radonfare.

Beregnet aktsomhetsgrad

Kartet viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn andre. I områder markert med «høy aktsomhet», er det beregnet at minst 20 prosent av boligene har radonkonsentrasjoner over øvre anbefalte grenseverdi på 200 becquerel pr kubikkmeter.

- I noen områder i Norge er mange boliger målt for radon, i andre deler av landet få eller ingen. Det nye kartet er basert på beregninger og utviklet ved at kunnskap om sammenhengen mellom radonkonsentrasjoner og geologi er overført til andre områder med tilsvarende forhold, opplyser Ganerød.

Hun understreker at det i områder med "høy" eller "særlig høy" aktsomhet bør undersøkes om det er behov for å følge opp radonspørsmålet, både i henhold til Plan og bygningsloven, og til Folkehelseloven.

Uran er syndebukken

Grunnstoffet uran er kilden til radon. Berggrunnen og løsmassene under bygget avgjør hvor utsatt bygninger er for radon. Bergarter som alunskifer, granitt og granittiske gneiser inneholder ofte mer uran enn andre typer bergarter.

Også egenskapene til løsmassene, som stein, jord og leire, er viktig. Er massene luftgjennomtrengelige, er området mer radonutsatt enn om massene er lufttette.

- Kommunene kan imidlertid ikke bruke kartet til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningen i seg selv, påpeker Ganerød.

Radon

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som dannes i undergrunnen. Radon kan forårsake lungekreft når den siver inn og konsentreres i bygninger. Radon er særlig farlig i kombinasjon med røyking.