17. januar 2011

Nye krav til slitestyrke i vegfundament

Statens vegvesen stiller nå nye krav til slitestyrke på pukk og grus som skal brukes i bære- og forsterkningslag på norske veger. For å sikre kvaliteten på materialene skal sliteegenskapene dokumenteres ved hjelp av en ny testmetode.

Arnhild Ulvik og Eyolf ErichsenSLITESTERKT: Forskerne Arnhild Ulvik og Eyolf Erichsen med NGUs micro-Deval-utstyr som brukes til slitasjetester av pukk og grus i vegfundament. - Norges geologiske undersøkelse (NGU) har vært en viktig bidragsyter i arbeidet med de nye kravene, forteller forskerne Arnhild Ulvik og Eyolf Erichsen ved Pukk- og gruslaget.

Det er i forbindelse med revisjon av Statens vegvesens Håndbok 018-Vegbygging at de nye kravene til materialer i vegfundamentet er tatt inn.

Bergarter undersøkt

Den direkte foranledningen til endringen er en masteroppgave som ble gjennomført i samarbeid med NTNU. Her ble materialegenskapene til en rekke bergarter undersøkt med det nye testutstyret micro-Deval og sammenholdt med tidligere analysedata fra NGUs Pukkdatabase.

- Også tidligere var det krav til slitasjestyrke for grus og pukk til dette formålet, men kravet ble fjernet i 2005. Med bakgrunn i resultatene fra Pukkdatabasen er det dokumentert at man risikerer å benytte materialer som kan gi et dårligere vegfundament. Derfor er kravet nå gjeninnført, forteller Erichsen og Ulvik.

Skjerpede krav

NGU har siden 2006 rutinemessig analysert prøver fra pukkverk med hensyn til materialtekniske egenskaper for alle de nye metodene som det i dag stilles krav til. Undersøkelsene er gjort ved NGUs nasjonale mekaniske laboratorium for steinmaterialer.     

Den reviderte håndboka for vegbygging inneholder også skjerpede og mer detaljerte krav til forundersøkelser og sikkerhet ved arbeid i skredutsatte områder. De detaljerte kravene gjelder spesielt arbeid i fjellskjæringer og kvikkleire.