15. oktober 2012

Nye korallrev avdekket på Trøndelagskysten

Det er kjent at Sularevet utenfor Trøndelagskysten har mange korallrev. Nå har forskere oppdaget at korallforekomstene strekker seg over et større område enn det som tidligere har vært påvist.

Flere steder langs kysten og i de norske havområdene finnes arealer som Regjeringen har definert som "særlig verdifulle områder." Slike områder er beskrevet i stortingsmeldinger om forvaltningene av miljøet i havet og på havbunnen. På Sularevet finnes et slikt område, og det er det velkjente korallrevene som har gjort området særlig verdifullt.
Nye korallområder er funnet nordøst for Sularevet.Nye data (øverst til høyre) avslører ukjente korallrev utenfor det området som er definert som særlig vedifullt på Sularevet.

25 kilometer med "nye" korallrev

Nå har nye data samlet inn i forbindelse med Mareano-prosjektet avdekket at korallene strekker seg over et større område enn tidligere antatt. Om lag 25 kilometer nordøstover fra Sularevet ble det i høst oppdaget "hauger" med korallformasjoner.

Detaljert oversikt over nye korallområder.Nærbilde av korallrevene i den nordøstlige enden av Sularevet, der nye data møter allerede innsamlede data (nedre venstre del). De nye dataene skal bearbeides videre, men det er likevel lett å se de karakteristiske haugene som er korallrev (vist med svarte sirkler).

Disse ble funnet under en transportetappe med forskningsskipet G.O. Sars, og det er data fra skipets avanserte multistråleekkolodd som fikk fram korallhaugene. Multistråledata gir et bilde av hvordan formasjonene som er på havbunnen, og ga i dette tilfellet mer detaljert kunnskap enn eksisterende dybdedata i området nord og øst for Sularevet.

”Ekstra” data gir bedre forvaltning

De nye dataene gir ny informasjon om hvor korallrevene opptrer på midt-norsk sokkel. Siden den nye kunnskapen om korallforekomstene ble funnet under transport mellom to områder, er dette for "ekstra" data å regne i forhold til planen. Ikke desto mindre gir slike data vesentlig informasjon om hvor sårbare naturtyper opptrer, og kan blant annet brukes til å evaluere og justere avgrensningene for området definert som særlig verdifullt på Sularevet. Slike data er også til stor hjelp for å prioritere videre kartleggingsinnsats i Mareano-prosjektet.

På transportetappen mellom Iverryggen og Sularevet ble det samlet inn data med multistråleekkoloddet ombord i forskningsfartøyet G.O. Sars.

Levende eller døde?

Foreløpig er det ikke kjent om de nye funnene er korallforekomster med levende koraller øverst, eller om haugene består av døde korallrev. Det har blitt observert slike døde korallrev flere andre steder – som betyr at at haugene bare består av korallgrus med rester av døde koraller.