8. mars 2011

Nye kart med grus og pukk for arealplanlegging

NGU har laget nye kart med en forbedret klassifisering av landets grus- og pukkforekomster. Ut fra kvalitet og beliggenhet er forekomstene Norge rundt vurdert ut fra viktighet.

Pukk og grus RingerikeRINGERIKE: Eksempel på verdivurdering av grus- og pukkforekomstene i Ringerike kommune. Klikk på bildet for stor versjon.Sand, grus og knust fjell (pukk) er i dag blant de viktigste byggeråstoffer/mineraler som utvinnes på land i Norge. Produksjonen av disse naturressursene var i 2009 på 64 millioner tonn i Norge, og representerte en verdi fra produsent på cirka fire milliarder kroner.

Dette plasserer grus- og pukkindustrien på topp når det gjelder bergrelaterte virksomheter i Norge, både med hensyn til årsomsetning og sysselsetting.

Denne industrien er ryggraden i norsk bergindustri. Grus- og pukkbransjen er en typisk distriktsnæring, idet de fleste uttak og virksomheter er lokalisert utenfor tettbygde områder, med spredning over store deler av landet. Eksporten av pukk fra Norge til Europa var 15 millioner tonn i 2009 til en verdi av 750 millioner kroner. Det er bare kull og kalkstein som det eksporteres mer av årlig.

Grus- og pukkdatabasen

Grus- og pukkdatabasen ved NGU inneholder opplysninger om de aller fleste grus- og pukkforekomster og uttakssteder i Norge, hvor råstoffet brukes til bygge- og anleggsvirksomhet. Databasen gir også informasjon om arealbruk, volum, driftsforhold, produsenter, kvalitet og hvor viktige ressursene er som råstoff til byggetekniske formål.

Målsetningen med Grus- og Pukkdatabasen er å gi informasjon om forekomster av grus og pukk til byggeformål, og være et redskap i lokal og regional forvaltning for å sikre tilgangen av disse ressursene i et langsiktig perspektiv. Grus- og Pukkdatabasen kan gi et godt grunnlag for utarbeidelse av forvaltningsplaner i kommunene. Nesten hele landets kommuner er blitt vurdert. Innen utgangen av 2012 vil også kommunene i Nordland og Oppland være oppdatert.

Nasjonalt og regionalt viktige forekomster

NGU har laget en klassifisering av en forekomsts anvendbarhet, og ut fra kvalitet og beliggenhet gis en verdivurdering i form av viktighet. Forekomstene kan være lokalt meget viktige, viktige, lite viktige eller ikke være vurdert. Videre kan enkelte forekomster ha en større regional betydning, og vurderes da som regionalt eller nasjonalt viktig.

Kriterier for å få koden nasjonalt viktig grus- eller pukkforekomst er blant annet forekomster med mulighet for betydelig eksport. I begrepet mulighet for å levere ligger også forekomster som ikke er i drift. Leveranse offshore betraktes som eksport.

Videre er forekomster med mulighet til å være, eller bli, betydelig leverandør til et stort hjemmemarked vurdert som nasjonalt viktige. Dette gjelder vesentlig forekomster i nærheten av "storbyene", osloregionen ned til Grenland, samt Stavanger, Bergen og Trondheim, hvor det er knyttet arealkonflikter til bruken.

Kriterier for å få koden regionalt viktig grus- eller pukkforekomst gjelder for forekomster som har leveranser innenfor en større region ut over egen kommune/fylke. Kystnære forekomster som har mulighet for leveranse per båt, eller at en forekomst har spesiell god kvalitet for anvendelse til veg- og betongformål, karakteriseres også som regionalt viktig.

Plan- og bygningsloven - ny minerallov

I henhold til plan- og bygningsloven og mineralloven vil Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene/ byggeråstoffene.

NGU skal klassifisere forekomstene etter viktighet og DMF foretar forvaltningsskjønnet.

Uttak pukk og grusSTØRST: Rogaland er i særklasse landets største produsent av pukk.