3. juni 2009

Nye aktsomhetskart for steinsprang

Nye, landsdekkende aktsomhetskart for steinsprang lanseres på skrednett.no. Kartene viser mulige kildeområder og utløpsområder for steinsprang. - Et godt verktøy for kommunene, sier forsker Kari Sletten.

SteinsprangKART: Utsnitt av aktsomhetskartet. Røde felter viser mulige utløsningsområder og skraverte felter viser hvor steinsprang kan havne.

Kari SlettenKARTLEGGING: Forsker Kari Sletten på feltarbeid i Bergen for å granske faren for steinsprang. Mens de eksisterende oversiktskartene for snø- og steinsprang dekker utvalgte områder i Norge, omfatter de nye aktsomhetskartene for steinsprang hele landet.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) anbefaler at aktsomhetskartene blir brukt på kommuneplannivå, og viser til egne retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag.

Godt verktøy

Aktsomhetskart for steinsprang, er den første kartserien i et nasjonalt kartleggingsprogram, som også omfatter snøskred og jordskred.

- Hensikten med aktsomhetskartene er å få en oversikt over potensielt skredutsatte områder, aktsomhetsområder, på nasjonalt nivå. Dette blir et godt verktøy for kommunene, spesielt for de som ikke har hatt slike kart fra før, mener forsker Kari Sletten ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Aktsomhetskartprosjektet startet på NGU i 2007 med utvikling av metodikken som ligger til grunn for kartene. Dagens oversiktskart for snøskred og steinsprang er en kartserie som er utarbeidet for deler av landet gjennom de siste 30 årene. Denne kartserien skal etter hvert erstattes med de nye landsdekkende aktsomhetskart for steinsprang, snøskred og jordskred.

Vær varsom-plakat

Aktsomhetskart for steinsprang er grove oversiktsiktskart som identifiserer en mulig fare for steinsprang. Kartene sier ingenting om sannsynligheten for steinsprang.

- Aktsomhetskartene er en slags vær varsom-plakat. Når man skal planlegge utbygging, forberede byggesaker eller utarbeide reguleringsplaner er det nødvendig med et faresonekart, som sier noe om sannsynligheten for steinsprang. Det er et mer detaljert og tidkrevende arbeid, opplyser Sletten.

Det er brukt en landsdekkende terrengmodell fra Statens kartverk med oppløsning 25x25 meter. Datagrunnlaget er hovedsakelig basert på 20 meters koter, noe som tilsvarer en målestokk på ca. 1:50 000.