30. oktober 2008

Ny versjon av Skrednett.no på nett

28.000 nye skredhendelser og et nytt kartinnsyn på Skrednett: pilotversjon av den nye skreddatabasen er nå tilgjengelig. Etter at Skrednett.no tidligere i år fikk ny design og flere søkemuligheter, er det nå også gjort store endringer på selve innholdet i Nasjonal skreddatabase. 

Mange "nye" skred i hendelsesdatabasen

En arbeidsgruppe bestående av medarbeidere fra NGU, Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Statens vegvesen (SVV), har siden april jobbet hardt og godt med den nye hendelsesdatabasen i Nasjonal Skreddatabase. Tidligere har denne bestått av skredulykker samlet av lokalhistoriker Astor Furseth, men nå er 28.000 nye hendelser integrert i databasen. De "nye" skredene kommer fra Statens vegvesens Nasjonale veidatabank, fra Jernbaneverkets skreddatabase og fra NGI. Til sammen har vi nå informasjon om 31.500 skredhendelser i databasen. 1. juli legges en pilotversjon av karttjenesten basert på den nye datamodellen ut på Skrednett.no. Denne revideres på seinsommeren både med hensyn på layout og innhold. Samtidig jobbes det kontinuerlig med databasemodellen, og en fullversjon av endelig databasemodell vil være tilgjengelig i 2009.

Dette er nytt:

  • 28.000 "nye" hendelser. I tillegg til skredulykkene (skred som har rammet mennesker eller ført til materiell skade), har vi nå fått samlet hendelser registrert av Statens vegvesen (skred mot veg), Jernbaneverket (skred mot jernbane) og ulike skredhendelser registrert av NGI gjennom deres arbeid med skred og skredfare (hovedsakelig snøskred). Det er til sammen ca 31.500 skredhendelser i databasen – alle vises i kartinnsynet "skredhendelser – skredtype"
  • Det er laget et helt nytt kartinnsyn for samferdsel: ”Skredhendelser – samferdsel”. Innsynet viser skred som har rammet vei og jernbane.
  • Nye bakgrunnskart fra Statens Kartverk.
  • Revidering av kartografi på kartinnsynene ”Skredhendelser – omkomne”, ”Skredhendelser – skredtype” og ”Skredhendelser – konsekvens” (tidligere ”Skredskader”).

28.000 "nye" skredhendelser i Nasjonal Skreddatabase