12. mars 2023

Norske kritiske mineraler høyt på dagsorden på PDAC

Tydelig norsk representasjon under PDAC 2023 i Toronto, Canada
Avdelingsdirektør i NGU Henrik Schiellerup, Norges ambassadør til Canada Jon Elvedal Fredriksen, Statssekretær i NFD Odd Steinar Åfar Viseth, Direktør i Direktoratet for mineralforvaltning Randi Skirstad Grini. Foto: NGU
En uke før lansering av EUs Critical Raw Materials Act (CRMA), satte et 40-talls personer fra Norges mineralindustri, arbeidstakerorganisasjoner, investorer, advokatbransje, departement, ambassade sterkt fokus på potensialet i norske mineralressurser under PDAC i Toronto. Direktoratet for mineralforvaltning og NGU hadde også i år felles utstillerstand som ble godt besøkt.

Norsk Aften og Nordic Mining Day viktige arenaer under PDAC

- PDAC hadde i år ca 24 000 deltakere, og vår utstilling er et viktig tiltak for å synliggjøre Norge som mineralnasjon. Minst like viktig er Norsk Aften og Nordic Mining Day.  Her møtes alle sentrale aktører for å snakke om norsk og nordisk ressurspotensiale, rammer og lovverk, muligheter og utfordringer, forteller avdelingsdirektør Henrik Schiellerup (NGU).

Nordic Mining Day hadde i år totalt 180 påmeldte.

Tradisjonen tro var det Norsk Bergindustri, Norsk Arbeidsmandsforening og LO som arrangerte Norsk Aften. Her holdt både gruveselskaper og investorer presentasjoner, der de delte sine erfaringer om å være en del av mineralnæringen i Norge, på godt og vondt. Flere kommenterte også at Norge og Norden har mye å lære av Canada, og at den norske ambassadens tilstedeværelse i Canada er viktig for å gjøre Norge attraktivt for nye aktører.Bilde over: Både gruveselskaper og investorer holdt presentasjoner på Norsk Aften. Fra venstre: Henrik Schiellerup (avdelingsdirektør NGU), Ivar Fossum (CEO, Nordic Mining), Hans Arne L'orange (Head of Metals & Mining, Clarkson Platou Securities), Isak Berntsen (Managing Director, Kingsrose Exploration AS).

Bilde under:  Direktør i Direktoratet for mineralforvaltning Randi Skirstad Grini, Norges ambassadør til Canada Jon Elvedal Fredriksen og Avdelingsdirektør i NGU Henrik Schiellerup, her fotografert på Norsk Aften.
Foto: NGU


Nordic Mining Day: Ingen quick-fix for forsyning av kritiske mineraler

Henrik Schiellerup var i år ordstyrer under Nordic Mining Day, der de tre ambassadørene fra Finland, Sverige og Norge deltok i en paneldebatt. Alle tre understreket det post-pandemiske behovet for en bærekraftig mineralnæring som del av det grønne skiftet: -Vi lever i en ny verden! Den lokale og globale etterspørselen etter kritiske mineraler endrer spillet totalt. Det finnes ingen quick-fix, vi må gå ordentlig til verks for å etablere robuste forsyningskjeder av kritiske mineraler. De nordiske landenes vennskap, samarbeid og gjensidige tillit er viktige faktorer for å få dette til, uttalte ambassadør fra Sverige Urban Ahlin, ambassadør fra Finland Roy Eriksson og ambassadør fra Norge Jon Elvedal Fredriksen.  


Bilde: Ambassadørene til Canada fra Finland, Norge og Sverige deltok i paneldebatt under Nordic Mining Day, ledet av avdelingsdirektør Henrik Schiellerup (NGU). Foto: NGU

Nordisk samarbeid om felles geologi

- De nordiske geologiske undersøkelsene har samarbeidet tett innenfor kartlegging og promotering av det nordiske ressurspotensialet over lang tid. At også politikerne og ambassadørene er så godt representerte både på Nordic Mining Day og i møter med sentrale aktører i EU og internasjonalt er svært positivt. Det styrker eksponeringen av norsk og nordisk næringspotensiale og vårt fokus på bærekraft, sier Henrik Schiellerup.

Bilde: NGU samarbeider tett med de nordiske geologiske undersøkelsene, og nettverksbygging er en viktig del av PDAC. Her er NGUs Henrik Schiellerup og Kari Aslaksen Aasly innom Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) sin utstillerstand, sammen med finske kolleger fra GTK. Foto: NGU

Critical Raw Materials Act (CRMA) og norsk mineralstrategi rett rundt hjørnet

EU-kommisjonen kjørte høsten 2022 en internasjonal høringsrunde om sitt nye lovforslag for forsyning av kritiske råvarer (Critical Raw Materials Act). Den nye forordningen presenteres 14. mars. Senere kommer også regjeringens egen mineralstrategi for Norge.
 
«En rekke metaller og mineraler er helt nødvendige for utvikling og produksjon av fremtidens grønne teknologier. Batterier, vindturbiner og mobiler er eksempler på teknologier som blant annet trenger sjeldne jordarter, kobber, nikkel, kobolt, litium og grafitt…..Norge produserer råvarer, som grafitt, og raffinerte metaller, som kobolt og silisium. Disse anses som kritiske i EU. Norsk industri er samtidig sterkt avhengig av råvarer, og forsyningskriser som rammer EU vil også ramme Norge. Handlingsplanen vil ha betydning for hvilen rolle Norge skal ha i europeisk mineralnæring og for norsk industriutvikling som er avhengig av disse råvarene….», skriver regjeringen på sine nettsider.


Bilde: Peter Handley står helt i front i EU-kommisjonens arbeid med Critical Raw Materials Act, som presenteres 14. mars. Her er Handley ved DMF og NGU sin felles utstillerstand, sammen med blant annet statssekretær Odd Steinar Åfar Viseth. Foto: DMF

Norge byr på høyt ressurspotensiale og bærekraftig, forsvarlig forvaltning

På årets utstillerstand viste NGU og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) at potensialet for kritiske mineraler er stort i Norge, og at vårt regelverk muliggjør en bærekraftig og forsvarlig forvaltning av disse ressursene.

- Vi merker økende interesse for norske ressurser, spesielt kritiske mineraler. Leteindustrien kjenner Sverige og Finland bedre, men ser nå at Norge har geologi som byr på liknende ressurser. På standen fikk vi spørsmål om hvilke data vi har og hvordan selskapene finner disse dataene. Spesifikt er de interessert i data om geofysikk, geokjemi og mineralressurser. Selskapene kommenterer at Norges åpne, tilgjengelige og ikke minst kostnadsfrie bruk av geologiske data er helt unikt, forteller seksjonsleder Kari Aslaksen Aasly.

Bilde over: NGU-forsker Terje Bjerkgård i samtale med statssekretær Odd Steinar Åfar Viseth og ambassadør Jon Elvedal Fredriksen på den norske utstillerstanden under PDAC 2023. Foto: NGU

Bilde under: Norsk Bergindustri, Norsk Arbeidsmandsforbund og LO er arrangører av Norsk Aften under PDAC. Her er Norsk Arbeidsmandsforbund innom den norske utstillerstanden. Fra venstre: Forbundssekretær Arne Presterud, Forbundsleder Anita Johansen, NGU-forsker Terje Bjerkgård og Arbeidsmandsforbundets kommunikasjonssjef Trond Erik Thorvaldsen. Foto: NGU