18. mars 2010

Norsk-russisk geosamarbeid i nord

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har inngått en avtale med Direktoratet for mineralressurser i Russland om et vidtrekkende geologisk samarbeid.
I GRENSELAND: Geodata fra disse områdene i Norge og Russland skal sammenstilles og presenteres.

Samarbeidet innebærer blant annet at det gjennomføres et treårig prosjekt på sammenstilling av geologiske og geofysiske data fra norsk og russisk side i Barentshavet.

Etter planen skal NGU i samarbeid med sin russiske søsterorganisasjon VSEGEI framstille en serie med geologiske kart, som kan hjelpe petroleumsindustrien i letingen etter olje og gass i regionen.

Bedre kunnskap
- Jeg er godt fornøyd med rammeavtalen. Den sikrer oss et nært og godt inngrep med russerne i nordområdene, sier administrerende direktør Arne Bjørlykke ved NGU. Han underskrev rammeavtalen i St. Petersburg i midten av juni med direktør Anatoly A. Ledovskikh i Direktoratet for mineralressurser i Russland.

Bjørlykke framhever to viktige aspekter ved avtalen: Den er en del av et større samarbeid med USA, Canada og Russland om utgivelse av et kartverk over Arktis, med sammenstillinger av data om geologi, geofysikk og mineralressurser.

- Dette er kunnskap som er viktig når kyst-statenes grenser mot dyphavene skal avgjøres. Det internasjonale polaråret i 2007-2008 er også en utmerket anledning for å revidere og oppdatere kartene rundt Arktis, sier han.

Det andre aspektet er knyttet til mineralressursene og forekomstene av olje og gass i polhavene. - Bedre og felles kunnskap har stor betydning for miljøforvaltningen i så sårbare områder, påpeker NGU-direktøren.

- En felles forståelse om Barentshavet blir viktig i denne diskusjonen, sier han.

Bredt samarbeid
Samarbeidet skal basere seg på geologisk forskning i nordområdene, på utveksling av forskere og datasett, og på geologisk og geofysisk kartlegging.

Informasjon som hittil er samlet inn, er blitt bearbeidet, tolket og framstilt på forskjellige måter. Nå skal forskerne omsider knytte sammen eksisterende data fra ulike norsk-russiske kilder i nordområdene og presentere felles resultater.

Norge og NGU skal først og fremst bidra med geofysiske data fra magnetiske målinger, tyngdemålinger og seismikk.

Barentsprosjektet
Innenfor olje- og gassletingen er Barentshavet, inkludert Pechora-bassenget nord for 67. breddegrad, betraktet som en av de mest interessante hydrokarbon-provinsene i verden. Her er det gjort mer enn 60 funn siden letevirksomheten tok til på begynnelsen av 1980-tallet.

De store gassfunnene på Snøhvit-feltet og på det russiske Shtokmanovskoye-feltet øst i Barentshavet, gjør selskapene svært optimistiske.

- Det er fortsatt store hull i vår kunnskap om den geologiske historien og om utviklingen av sedimentbassengene i dette området, fastslår avdelingsdirektør Morten Smelror ved NGU.

Samarbeidsprosjektet mellom NGU og VSEGEI omfatter derfor en omfattende regional sammenstilling av forekomstene av kildebergarter og reservoarer, samt forskning for å øke forståelsen om hvordan landskapet i regionen så ut gjennom de ulike geologiske tidsepokene da grunnlaget for petroleumsressursene ble avsatt.

Les mer:
NGUs russiske søsterorganisasjon VSEGEI

Kontaktpersoner ved NGU:
Administrerende direktør Arne Bjørlykke,
tlf.: 73 90 41 35, mob.: 90 09 50 12,
e-post: arne.bjorlykke@ngu.no
Avdelingsdirektør Morten Smelror,
tlf.: 73 90 41 80, mob.: 91 39 53 66,
e-post: morten.smelror@ngu.no