1. juli 2022

Nordisk prosjekt for bærekraftig mineralproduksjon lansert

Forsker fra NGU på feltarbeid
Forsker fra NGU på feltarbeid. Foto: NGU/Geir Mogen
Nordic Innovation, en organisasjon under Nordisk Ministerråd, lanserte 30. juni et nytt prosjekt for bærekraftig mineralproduksjon i Norden. Målet er å utnytte Nordens potensial som leverandør av kritiske mineraler og metaller (Critical Raw Materials, CRM)

Fra Norge deltar Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) og Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Pressemelding om satsingen fra Nordic Innovation 

Programmet består av to hovedpakker; den ene med fokus på metodeutvikling for effektiv sporbarhet av sjeldne jordarter (Rare Earth Elements, REE), og den andre med fokus på kartlegging av gruvedeponier som mulige ressurser.

-  For å sikre bærekraftig bruk av mineraler og metaller i fremtiden, må vi kunne spore jordartene som brukes i et sluttprodukt helt tilbake til kilden, gjennom hele verdikjeden. Metodeutvikling er svært sentralt for å sikre slik effektiv sporbarhet. NGU skal ved hjelp av våre avanserte laboratorier teste om man kan bruke isotoper til å spore sjeldne jordarter fra et ferdig produkt, for eksempel en magnet, og helt tilbake til gruven de kommer fra. Det forteller seksjonsleder Kari Aslaksen Aasly ved NGU.

-Vi skal også undersøke hvilke ressurser som finnes i gamle gruvedeponier. Behov og etterspørsel har forandret seg i tråd med teknologiutviklingen. I dag trenger vi tilgang til andre metaller enn man tok ut under tidligere gruvedrift. Derfor er det relevant å undersøke innhold og ressurspotensiale i eldre deponier, forklarer Aasly.

Nordic Innovation organiserer sitt arbeid i åtte hovedprogrammer, hvorav «Bærekraftige mineraler» er ett. Høsten 2021 leverte organisasjonen en rapport til Nordisk ministerråd, med tittelen «The Nordic Supply Potential of Critical Metals and Minerals for a Green Energy Transition». Forskere ved NGU var viktige bidragsytere i rapportarbeidet Les mer om denne saken her

- Vi ved NGU ser frem til å fortsette det fruktbare samarbeidet med våre nordiske søsterorganisasjoner for å løse fremtidens utfordringer knyttet til sporbarhet av mineraler og tilgang til kritiske mineraler. For oss er det helt klart veldig inspirerende og lærerikt å kunne samarbeide på dette feltet i et stort fellesnordisk fagmiljø, avslutter Aasly.