16. august 2018

NHO: Framhever mineralutvinning


Figuren over viser behovet for grunnstoffer i viktige teknologier gjennom de siste århundrene. Illustrasjon: NGU/NHO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) løfter fram mineralnæringen i sin nye perspektivmelding. Rapporten ble lansert under landets største politiske forum, Arendalsuka i august.

- Mange mineraler er avgjørende innsatsfaktorer i teknologien som det grønne skiftet forutsetter. Det er et potensial for å være førende på utvinning av mineraler, skriver NHO i rapporten.

Næringslivets perspektivmelding ser på hvordan Norge vil utvikle seg i tiårene frem mot 2050. Meldingen peker på at flere av utviklingstrekkene Norge står overfor, er bekymringsfulle, blant annet lavere vekst og fare for handelskrig.

- Bedriftenes framgang og vekst er avgjørende for at vi skal opprettholde et godt velferdssamfunn med flest mulig i arbeid, fastslår president Arvid Moss i NHO.

Verdier i grunnen

Næringslivets perspektivmelding viser blant annet til at Norges geologiske undersøkelse (NGU) har anslått at Norge har kjente metallressurser til en verdi av rundt 1 400 milliarder kroner.

- I tillegg kommer industrimineraler, pukk og grus, kull og naturstein, som er beregnet til anslagsvis 1100 milliarder kroner. Totalt utgjør dette mineralressurser for 2500 milliarder kroner. Det er anslått at bearbeidingsverdien er enda høyere - 8000 milliarder, skriver NHO.

Avdelingsdirektør Øystein Nordgulen ved NGU er glad for at NHO legger såpass stor vekt på landets verdier i bakken. - Det er positivt at en så stor aktør i det næringspolitiske Norge framhever mulighetene vi har for å utvinne norske mineralressurser, sier Nordgulen.

Avansert teknologi

I dagens samfunn er nær sagt alle elementer i det periodiske system tilgjengelige, noe som bidrar til stadig mer avansert teknologi. Råstoffer som omtrent ikke var i bruk for 20 år siden, er i dag helt nødvendige for hverdagsteknologien.. 

- Det grønne skiftet forutsetter sterk vekst i bruken av mineraler og sjeldne jordartsmetaller. Solceller, vindmøller, elbiler, smarttelefoner, batterier og strømledninger - alt krever mineraler, heter det i perspektivmeldingen, som peker på at Europa i dag bruker 20 prosent av verdens mineraler, men selv bare produserer to-tre prosent.

Norge har betydelige mineralressurser; titanmineraler, ilmenitt, kalk, grafitt, olivin, jernmalm og høyren kvarts, som kan bidra til å sikre Europas ressurstilgang.