14. oktober 2008

NGU styrket i statsbudsjettet

Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009 innebærer en økning av NGUs aktivitet. Det omfattende programmet for havbunnskartlegging, MAREANO, blir kraftig styrket, mens bevilgningene til skredkartlegging nå er overført til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Selve kartleggingen skal likevel videreføres ved NGU.

Morten SmelrorMorten Smelror synes årets forslag til stasbudsjett er greit for NGUs del. I forslaget til statsbudsjett, som ble lagt fram tirsdag, framgår det at NGUs totale ramme for 2009 ligger på 162,7 millioner kroner. Driftsutgiftene utgjør 120,7 millioner, mens oppdragsinntekter og tilskudd til samfinansieringsprosjekter er stipulert til 42 millioner kroner.

- Et greit budsjett, sier administrerende direktør Morten Smelror ved NGU.

Havbunn

Morten Smelror er spesielt fornøyd med at regjeringen fortsetter den sterke satsingen på å kartlegge havbunnen i nordområdene gjennom det tverrfaglige MAREANO-prosjektet, som NGU er en del av.

For neste år er det satt av vel 51 millioner kroner til dette prosjektet, som ledes av Havforskningsinstituttet. Det er nær 19 millioner mer enn i inneværende år. For NGUs del har midlene til havbunnskartlegging dermed nådd 14 millioner kroner.

Skredfare

NGUs midler til skredkartlegging her i landet, til sammen cirka 15 millioner kroner, blir fra neste år overført til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Regjeringen har bestemt at NVE skal være statens egen skredetat, og de får nå en reell økning på 27 millioner kroner fra 2008 til 2009.

En del av midlene vil strømme tilbake til NGU. Regjeringen fastslår i statsbudsjettet at skredkartlegging for 2009 fortsatt skal gjennomføres av NGU. Kartlegging og kunnskapsformidling som et grunnlag for arealplanlegging har prioritet. Samtidig skal NGU, som statlig fagetat for geofaglige spørsmål, være rådgiver for NVE.

- Dermed kan skredkartleggingen videreføres hos oss. Det er viktig at regjeringen har utpekt en statlig skredetat. NVE er en god og solid institusjon som jeg tror vi får et godt og langsiktig samarbeid med, sier Smelror.

Mineralressurser

Smelror understreker samtidig at bevilgningene for 2009 gir NGU en viss handlefrihet til å styrke basiskartleggingen, først og fremst rettet mot mineralressursene her i landet. - Regjeringen holder stø kurs. Bevilgningene gjør at vi kan gjennomføre våre kartleggings-, forsknings- og forvaltningsoppgaver på en effektiv og fornuftig måte, sier administrerende direktør Morten Smelror ved NGU.

Forslaget til statsbudsjett skal vedtas av Stortinget senere i høst.