9. juli 2009

NGU-samarbeid med Ukraina

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har nylig undertegnet en samarbeidsavtale med sin søsterorganisasjon i Ukraina. Målet er et framtidig samarbeid innenfor geologisk forskning og utvikling.

UkrainaUNDERTEGNET: Den norsk-ukrainske avtalen ble undertegnet av direktørene Morten Smelror i NGU (t.v.) og Dmytro D. Mormul i Ukrainas geologiske undersøkelse. Bak fra venstre assisterende avdelingsdirektør Jan Cramer ved NGU, direktør Sergiy V. Goshovskiy i forskningsinstituttet UkrSGRI, Boris I. Malyuk, ansvarlig for internasjonalt samarbeid i UkrSGRI og direktør Dmytro Rushchak i det statlige forvaltningsenteret for vann.

- I første omgang er det snakk om utveksling av personell, felles seminarer og kurs, samt samarbeid innen pågående prosjekter i regi av den europeiske sammenslutningen av geologiske undersøkelser EuroGeoSurveys, sier administrerende direktør Morten Smelror ved NGU.

- På lengre sikt kan det være aktuelt å utvikle felles prosjekter rettet mot EUs nye mineralstrategi, og mot andre områder hvor NGU og Ukrainas geologiske undersøkelse har felles mål.

Rikt på ressurser

Smelror understreker at NGU også vil bruke samarbeidsavtalen til å skape kontakt mellom norsk berg- og petroleumsindustri på den ene siden og ukrainsk næringsliv, forskningsmiljøer og forvaltning på den andre siden.

Ukraina er et land rikt på naturressurser som ligger godt framme i geologisk utforskning og tilrettelegging av geologiske data. Landet ønsker å knytte seg nærmere opp mot EU og Europa for øvrig. Et sentralt punkt i dette arbeidet er å søke et tettere samarbeid med vestlige geologiske undersøkelser.

Besøk i naturministeriet

Delegasjonen fra NGU og Bergvesenet ble under et besøk i landet i vår, også invitert til å møte viseminister Ivan Chornokur i det ukrainske naturministeriet i Kiev. Ministeriet har blant annet ansvaret for den ukrainske geologiske undersøkelsen og for fordeling av konsesjoner for utvinning av mineraler, olje og gass. 

- For Ukraina kan vestlige land bidra med erfaring og kunnskap om geologiske og geofysiske arbeidsmetoder, samt tilrettelegging av informasjon og data knyttet til gjeldende europeisk lov- og regelverk, sier Morten Smelror.

Verdenshandelen

Ukraina ble medlem i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) i mai i år. Den norske eksporten av varer og tjenester til Ukraina har økt kraftig de siste årene, og potensialet for ytterligere vekst er betydelig. Det er ventet at Ukrainas WTO-medlemskap også vil bidra til å styrke og utvikle det økonomiske samarbeidet med Norge.

_ For oss er det viktig med et internasjonalt samarbeid for å løse mange av de oppgavene NGU arbeider med og for kunne utvikle NGU på en best mulig måte, påpeker Smelror.

NGU er en aktiv partner i EuroGeoSurveys. NGU har også inngått samarbeidsavtaler med de geologiske undersøkelsene i USA, Korea og North Atlantic Group (Danmark, England, Irland, Island, Nederland og Tyskland), samt med det russiske direktoratet for naturressurser ROSNEDRA.