18. mars 2010

NGU med i senter for fremragende forskning

I alt 129 søkere meldte seg på til å bli senter for fremragende forskning. NGU var med på to søknader og begge ble med helt til mål.

Etter en omfattende prosess med både norsk og internasjonal bedømming offentliggjorde Norges forskningsråd i dag navnet på de 13 som blir senter for fremragende forskning.  De to sentrene der NGU er med i er International Centre for Geohazards og Physics of Geological Processes.

 

International Centre for Geohazards
Ansvarlig institusjon er Norges Geotekniske institutt, med Universitetet i Oslo, NTNU, NORSAR og NGU som aktive samarbeidspartnere. Senterets leder er Farrokh Nadim, NGI

Senterets mål er å bli et internasjonalt kompetansesenter innen grunnleggende og anvendt forskning på georelaterte naturfarer som skred, jordskjelv og flom. Målet er å utvikle kunnskap som kan bidra til å redde liv og redusere skader på infrastruktur og miljø. Det er også et mål å utdanne studenter og høyt kvalifiserte forskere fra både Norge og utlandet.

Senteret vil utføre grunnleggende forskning som kan gi en bedre forståelse av geofarene, og utvikle bedre metoder for kartlegging, overvåking og risikovurderinger. Senteret vil ikke minst legge stor vekt på bruken av informasjonsteknologi, geografiske informasjonssystemer og tredimensjonal modellering og simulering. Det tas sikte på å etablere en database med oversikt over geofarer, blant annet for å kunne utvikle statistiske analyser og oversikter over risikoområder.

 

Physics of Geological Processes
Ansvarlig institusjon er Universitetet i Oslo med NGU som aktiv samarbeidspartner. Senterets leder er Jens Feder, UiO.

Målet er å skape et senter som studerer geologiske prosessers fysikk i et samspill mellom forskere fra geologi og fysikk. Senteret vil etablere ny, tverrfaglig vitenskapelig innsikt, som raskt føres ut til undervisning og anvendelser.

Forskningen ved senteret deles inn i fire hovedtemaer, alle av stor betydning for å forstå hvor komplisert prosesser på jorden er:

  1. Geodynamikk, som dreier seg om de prosesser som står bak jordskjelv, vulkaner og fjelldannelse.
  2. Deformasjon av jordskorpen.
  3. Transporten av væske, som for eksempel olje og gass, i jordens litosfære.
  4. Prosesser nær kontaktflater.

Senteret vil utvikle et nytt mastergradsprogram som vil gi studentene en bakgrunn i geologi, fysikk og datafag.. Målet er å kombinere feltstudier, fysikkeksperimenter, teori og datamodellering i tverrfaglig studium.


Rammer for sentrene

Det er stilt til disposisjon i alt 140 mill kr årlig til disse sentrene, og det blir nå kontraktsforhandlinger mellom NFR og de aktuelle institusjonene om de årlige økonomiske rammene. Midlene for sikret for 5 år, med mulighet for ytterligere forlengelse i 5 år. Det forutsettes en betydelig egenandel fra de deltakende institusjonene.