6. mai 2008

NGU leder faneprosjekt i Arktis

Et nytt, omfattende forskningsprosjekt ledet av forsker Eiliv Larsen ved NGU, ble denne uka presentert som et av tre norske faneprosjekter i det internasjonale polaråret (IPY). Polaråret tar til 1. mars.
KLIMA: Den russiske tundraen mot Barentshavet skjuler mange hemme-ligheter om tidligere tiders klima. Her ved Bolshoi Vzglavnyie er det flotte tidevannsavsetninger som gir detaljert informasjon om klimaet for 60 000 år siden.

Prosjektet "Naturlige klima- og miljøendringer i Arktis, og menneskets evne til tilpasning. Fra forskning til allmenn kunnskap", er et bredt sammensatt samarbeidsprosjekt.

Universitetene i Tromsø, Bergen og på Ås, universitetssenteret på Svalbard, NGU, Norsk Polarinstitutt, journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Vitensentrene i Tromsø, Trondheim og Bergen, er alle representert i samarbeidet. 

Ut til folket
- Prosjektet skal bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet, både hos allmennhet og beslutningstakere. Målet er å avdekke de naturlige endringene i klima og miljø i nordområdene, og samtidig se på hvordan de første menneskene som karret seg nordover, klarte å tilpasse seg disse endringene, forteller Eiliv Larsen.

Her skal forskerne se på samspillet mellom land og hav, granske isdekker, isdemte sjøer, havsirkulasjon, temperaturer og isavsmelting, beregne raske klimaendringer og undersøke endret næringsgrunnlag.

Kunnskapen skal populariseres og presenteres i utstillinger, gjennom undervisning av lærere og i utdanning av journalister.

Statsbudsjettet
Flere fagområder er trukket inn i det ambisiøse prosjektet, som ble innstilt til finansiering i Norges forskningsråd i sommer. De ni samarbeidende institusjonene har søkt om til sammen 35 millioner kroner over fire år. Hele sju nye PhD- og post.doc-stillinger kan bli knyttet til prosjektet.

Nøyaktig hvor store midler som tilfaller arbeidet blir først klart når statsbudsjettet legges fram i høst.

De norske faneprosjektene ble presentert av lederen i det norske sekretariatet for Polaråret, Olav Orheim, under et nordområdeseminar for 20 norske journalister på Svalbard i september.

- Dette er et stort prosjekt med en rekke toppforskere på Arktis involvert. Vi er svært glad for å bli framhevet på denne måten, sier Larsen, som har med seg åtte NGU-ere i prosjektet.

Kraftig satsing
Når det to år lange Polaråret offisielt åpner 1. mars 2007, skal forskningsressurser og finansiering fra over 60 land koordineres i et ekstraordinært krafttak for å øke vår kunnskap om Arktis og Antarktis.

- Dette blir den mest omfattende og konsentrerte innsatsen for polarforskning på 50 år, sier kommunikasjonsrådgiver Kristen Ulstein i Norges forskningsråd.