18. mars 2010

NGU kartlegger miljøgifter i rivningsavfall

NGU skal på oppdrag for Statens forurensningstilsyn kartlegge innholdet av miljøgifter i tre utvalgte typer av rivningsavfall.

Data over innhold av miljøgifter i rivningsavfall eksisterer i noen grad, men den geografiske fordelingen av disse dataene er ikke god nok. For å kunne kartlegge forurensningspotensialet fra rivningsmasser er det derfor et stort behov for ytterligere kjemiske analyser.

Det gjøres kjemiske analyser for stoffene PCBsum 7, PAHsum 16, BTEX (benzen, toluen, etylbenzen, xylener), bromerte flammehemmere, ftalater, arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel, sink og  tinn (utvalgte prøver også på tribetyltinn).

Tre typer avfall vil vil bli analysert:
- nedknust betong og puss
- medknust tegl og mørtel
- betongmaling

For å kunne foreslå et system for praktisk anvendelige prosedyrer for aksept av anlegg- og rivningsmasser og deponeringsanlegg, gjennomføres utlekkingsforsøk med masser av:
- anleggsmasser
- rivningsmasser

For mer informasjon, kontakt Rolf Tore Ottesen, tlf: 73 90 43 02. Du kan også lese mer på våre sider om jordforurensning.