18. mars 2010

NGU i samarbeid med havbruksnæringen

NGU har etablert et forpliktende samarbeid med forvalting og havbruksnæring om uttesting av nye grunnlagskart for kystområdene.
Detaljerte dybdemålinger avslører sandbølger på havbunnen. Dette viser gode strømforhold og at det er sandbunn - kanskje noe for kamskjell-oppdrettere?

Samarbeidet skjer innenfor rammen av HASUT-prosjektet. Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, Fiskeridirektoratet region Trøndelag og Trøndelag fiskeoppdretterlag/FHL Havbruk har i en gjensidig avtale forpliktet seg til å bidra med ressurser og virkemidler. I tillegg deltar bl.a. Fiskarlaget Midt-Norge, Fylkesveterinæren for Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Kystverket 3. distrikt, Statens kartverk og flere kystkommuner aktivt i prosjektet.

Satsningsområde i Trøndelag
Trøndelagsfylkene har en sterk og samordnet utvikling av havbruksnæringene som prioritert satsingsområde. HASUT-prosjektet ble startet for å følge opp denne satsingen. Navnet står for Havbruk, Areal, Samordning og Utvikling i Trøndelag.

Samler mer data i sommer
Første fase av prosjektet er allerede fullført, ved at Forsvarets forskningsinstitutt har utført detaljert dybdekartlegging i utvalgte områder i Nord-Trøndelag. I sommer vil NGU supplere datafangsten med seismikk, bunnprøver og med et splitter nytt instrument - en interferometrisk sonar, som er en hybrid mellom et multistråle-ekkolodd og en sidesøkende sonar. Kunnskapen om bunnforholdene vil bli sammenstilt med miljødata fra forvaltning og havbruksnæring, og erfaringene fra prosjektet blir rapportert våren 2004.

Kontaktperson ved NGU:
Terje Thorsnes
, tlf: 73 90 42 75