18. mars 2010

NGU får nasjonalt ansvar

NGU skal overta Statens kartverks rolle innenfor skredkartlegging fra 2004. Med dette blir NGU det sentrale, koordineringsorgan for skredkartlegging i Norge.

Ansvar for skredkartlegging har hittil ligget på flere ulike etater og aktører. Dette har gått ut over framdriften i kartlegging av skredrisiko. Fra 2004 blir ansvar og ressurser samlet ved NGU.

Avklaringen av ansvarsforholdene skjedde i et møte i Miljøverndepartementet (MD) i september. Her ble MD, NHD, NGU, Kartverket og Norges geotekniske institutt (NGI) enige om at NGU fra 2004 skal ha ansvaret for koordinering av skredkartlegging og etablering/drift av den nasjonale skreddatabasen.  

NGU legger opp til et bredt samarbeid med NGI i gjennomføring av skredkartlegging og risikovurderinger. I tillegg vil NGU utdype samarbeidet med Statens vegvesen, Jernbaneverket, NVE, Naturskadefondet, Direktoratet for sivilt beredskap, Forsvaret, NTNU/SINTEF m.fl. Dette skal bidra til optimal utnyttelse av ressurser og kompetanse til kartllegging, risikovurderinger og utvikling av brukervennlig formidling over Internett. Her vil tilrettelegging av kart og data innenfor Arealis-samarbeidet stå sentralt.

NGU bruker i dag 7-8 millioner kroner til skredkartlegging og utvikling av den nasjonale skreddatabasen. Denne virksomheten vil bli ytterligere styrket med den nye ansvarsfordelingen. I tillegg håper både departementene og NGU at også brukermiljøene vil bidra til en intensivert kartlegging av skredrisikoen i Norge.

En beta-versjon av den nasjonale skreddatabasen blir presentert på www.ngu.no innen utgangen av året. Skreddatabasen skal sikre fri tilgang til kart og informasjon om skredrisiko for hele landet.