21. november 2011

NGU-dagen 2012: Integrert kartlegging av kystsonen

Konkurransen om arealene i kystsonen er stor. I fjordene finnes viktige ressurser og muligheter for næringsutvikling innenfor en rekke bransjer, som fiskeri og havbruk. For å utnytte dette potensialet på en bærekraftig måte, er det nødvendig å kaste lys over det landskapet som ligger skjult under vann.

Program og påmelding til NGU-dagen (kommer)

Vi må ha kunnskap om fjordbunnens viktige samspill med plante- og dyrelivet i dypet. Den samme kunnskapen kan også bidra til å avdekke ustabile masser og skredfare i strandsonen, og bidra til å finne gode traseer for kabler og rørledninger.

Siden 2004 har Havforskningsinstituttet, Sjøkartverket og NGU samarbeidet om å kartlegge havbunnen utenfor kysten, gjennom Mareano-programmet. Samarbeidet har gitt samfunnet ny og nyttig kunnskap til bruk og forvaltning av havområdene utenfor Nordland, Troms og Finnmark. De tre etatene ønsker å vise hvilke kraftfulle verktøy vi i dag har for å gi samfunnet ny kunnskap om kystsonen.

NGU-dagen arrangeres på NGU 6.-7.-februar 2012. Her vil vi demonstrere hvordan nye metoder og teknologier åpner for innsyn i en helt ny verden som ligger skjult under vannmassene. Vi vil vise eksempler på hvordan dette gir optimal næringsutvikling og bedre forvaltning av kystsonen.