18. mars 2010

NGU anbefaler skredovervåking i Tafjord

NGU anbefaler at det snarest blir iverksatt overvåking av to store fjellblokker i Tafjorden, der faren for fjellskred er stor. Overvåkingen vil inngå i et varslings- og beredskapssystem, som kan redusere risikoen for tap av menneskeliv ved en eventuell ny skredulykke. For snart 70 år siden omkom 40 mennesker etter fjellskred i Tafjord.
Ustabil fjellhammer med en stor sprekk i Tafjord. Fjellblokka er stor som en fotballbane og 1-2 millioner kubikkmeter.

Det er spesielt to store, ustabile fjellparti på østsiden av Tafjorden i Norddal kommune som bør overvåkes. Fjellblokkene ligger i ca. 800 meters høyde mellom Fjøra og Tafjord sentrum. Hvor stor bevegelse det er i disse partiene i dag er ikke kartlagt, men senkninger i løsmasser og ur som ligger over fjellsprekkene indikerer at bevegelsene er relativt store.

Sannsynlig med nye skred
NGU har kartlagt flere store fjellskred som tidligere har løsnet fra dette området. Området er spesielt utsatt for store fjellskred, og sannsynligheten for at det vil gå nye skred i det aktuelle fjellpartiet blir av NGU vurdert til å være stor.

Overvåkings- og varslingssystem
Det er derfor viktig at det omgående blir iverksatt overvåkning av de to mest utsatte områdene. Nordal kommune, NGU og Møre og Romsdal fylkeskommune har utarbeidet forslag til overvåkings- og varslingssystem, som er oversendt til Direktoratet forsivilt beredskap og Justisdepartementet. Forslaget omfatter måleapparater og kommunikasjonsutstyr som kontinuerlig registrerer bevegelse i fjellblokkene. Foreløpig er slikt utstyr anslått til å koste to millioner kroner.

Flodbølger
Problemet med fjellskred i Tafjord og andre fjorder er de store flodbølgene som følger et fjellskred. I 1934 omkom 40 mennesker i Tafjord da voldsomme flodbølger skylte innover bebyggelsen etter at en stor fjellblokk løsnet og raste ned i fjorden.

Kontaktperson ved NGU:
Lars Harald Blikra, tlf: 73 90 41 15

Les mer om fjellskred på www.skrednett.no
Les mer: Fjellskredulykker
Les mer: Nasjonal skreddatabase på internett
Se bilder: Tafjord før og etter raset i 1934