28. april 2020

Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) – status

Siden den spede oppstart med et forprosjekt i 2012 for utviklingen av Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) ved NGU, har databasen vokst og blitt videreutviklet.

Prosjektet har hele tiden vært et samarbeid mellom NGU og etatene Statens vegvesen, Bane NOR, og Norges vassdrags- og energidirektorat. I tillegg er konsulenter fra Trimble, Norkart og CGI benyttet. Et av hovedformålene med NADAG er å tilgjengeliggjøre data fra alle grunnundersøkelser i en felles løsning. Databasen inneholder nå geotekniske undersøkelser, og datamodellen er basert på SOSI-standarden for denne typen data. Men i NADAGs kartinnsyn kan også kartlag fra flere andre typer grunnundersøkelser vises (f.eks. løsmassedata, geofysikk og brønner (GRANADA) fra NGU, kvikkleiresoner og skredhendelser fra NVE, geotekniske rapporter og kvikkleireområder fra Statens vegvesen).

Data i NADAG

I NADAG finnes til nå data fra bl.a. Statens vegvesen og Bane NOR, et landsdekkende datasett fra Statsbygg, samt data fra noen kommuner f.eks. Oslo og Trondheim. I tillegg kommer det stadig inn data som konsulenter leverer som følge av nye kontraktsformuleringer hvor leveranse til NADAG er inkludert. NADAG kan ta imot og vise data av ulik detaljeringsgrad, og alle data som finnes i NADAG er fritt tilgjengelige for alle. Datamengden i NADAG øker jevnt, men er avhengig av at dataeiere leverer sine data. Det er nå ca. 18 000 prosjekter (Geoteknisk Undersøkelse, GU) og nesten 370 000 borehullsundersøkelser (Geoteknisk BorehullUndersøkelse, GBU) i NADAG. I tillegg til de borehull som direkte er i databasen fra de komplette leveransene, er det flere borehull som indirekte er tilgjengelige gjennom de leverte pdf-rapportene for de prosjekter (GU) som er levert med enklere innhold.

NADAG har to innsynsløsninger. Den ene er «mobil versjon». Denne fungerer på lignende måte som andre kartinnsyn fra NGU, og er tilpasset bruk på mobil/nettbrett. Fra denne kan man så gå til «NADAG fullversjon», og man beholder kartutsnittet man har zoomet til. Det er litt ulike verktøy i de to innsynsløsningene.

Hvordan levere data

Mange konsulenter i Norge benytter programvaren GeoSuite i sitt prosjekteringsarbeid. Gjennom et spesialutviklet verktøy i GeoSuite kan prosjekter leveres direkte til NADAG. Dette er en enkel måte for konsulentene å levere data på. Opplastede (Geosuite-) og mer manuelt registrerte (WebReg-) data går først gjennom en kontroll før de blir offentliggjort og tilgjengelige for alle.

 

Eksempel fra den nye registreringsløsningen NADAG WebReg, for leveranse av metadata og rapporter om prosjekter og borehull. Utsnittet viser hvor man registrerer stedfestelse av prosjektet.

Den foretrukne måten for NADAG er å ta i mot data på GeoSuite-format. Disse fulle datasettene er enkle å gjenbruke i nye prosjekter for konsulenter og andre som benytter denne programvaren. Kommuner og andre bestillere av grunnundersøkelser bør derfor i sine avtaler med konsulentene kreve at data skal, i tillegg til å leveres til kommunen, gjøres tilgjengelig gjennom NADAG, for eksempel ved bruk av verktøyet i GeoSuite. Da slipper også kommunene å levere disse dataene selv. Her er NADAGs forslag til kontraktstillegg vedrørende rettigheter til data.

For gamle og mer eller mindre «analoge data» kan dataeiere benytte den nye løsningen NADAG WebReg. Denne løsningen erstatter nå den eldre «Opplastingsportalen», men det er de samme type data som skal leveres, bare på en enklere måte. Man leverer i hovedsak metadata, og kan legge ved rapporter o.l. I WebReg logger man seg inn gjennom ID-porten, og de som jobber i en bestemt kommune eller bedrift, og har opprettet en bruker i WebReg, knyttes sammen. Slik får man oversikt over det kommunen/bedriften har levert gjennom løsningen. Figuren viser et utsnitt fra WebReg, hvor man registrerer stedfestelse av prosjektet.

I WebReg kan man velge om man vil levere kun prosjekt (GU) / rapport med tilhørende metadata eller også borehullene (GB). Det behøves litt mer innsats å legge inn også GBer, men dette får man igjen for når man senere skal bruke data, og ser nøyaktig hvor undersøkelsene er gjennomført, ikke bare området de finnes i. Data blir dermed enklere å gjenbruke.

Her er lenke til WebReg. NADAG WebReg har også et REST-API med separat testmiljø som vi kan gjøre tilgjengelig dersom en integrasjon er ønskelig.

NGU har i samarbeid med Kartverket arrangert arbeidsseminar for kommuner som ønsker å lære mer om NADAG og hvordan man kan levere data. Dette ønsker vi å fortsette med, også nå når den den nye registreringsløsningen er klar.

Nedlastning

Geotekniske rapporter og vedlegg til prosjektområder (GU) og borehull (GB) i NADAG kan fritt lastes ned som pdf e.l. NADAG kan også brukes som WMS i GIS-verktøy.

For nedlastning av selve de geotekniske data i NADAG kan man foreløpig kun gjøre dette på GeoSuite-format. Dette gjelder data som er levert til NADAG på dette formatet. For å åpne denne type data må man ha GeoSuite-programvare.

Det pågår arbeid med å lage to produktspesifikasjoner for data i NADAG. Den ene representerer hele datamodellen, mens den andre er en mer GIS-tilpasset produktspesifikasjon med fokus på de geografiske objektene med metadata. Når produktspesifikasjonene er ferdige, vil NADAGs nedlastingsløsning videreutvikles slik at man skal kunne laste ned data på andre format, f.eks. SOSI, Shape, GML m.m.

Selv om det legges til rette for nedlastning på flere format, vil datainnholdet begrense hva og hvor mye som kan lastes ned. F.eks. vil ikke alt innholdet i data som er levert på GeoSuite-format være mulig å få ut på SOSI-format.

Rettigheter

Stortingsmelding 15 (2011-2012) om flom og skred understreker viktigheten av tilgjengeliggjøring av informasjon om grunnforhold, og at alle offentlige grunnundersøkelser og rapporter bør bli gjort allment tilgjengelige. NADAG arbeidsgruppe laget et notat som i november 2019 ble sendt som brev fra NVE til alle kommuner. Dette omhandler innsending av og rettigheter til data, og vil være til hjelp for kommuner f.eks. i forbindelse med byggesak. Her er lenke til brevet.