18. mars 2010

Miljøgifter på land forurenser renset sjøbunn

Havnebasseng kan være sterkt forurenset selv etter mudring og støvsuging av sjøbunnen. Miljøgifter fra forurensingskilder på land tilflyter tidligere opprenskede områder.
Her er Tyssedal kraftstasjon. Gammel murpuss inneholdt miljøgiften PCB, som etter hvert har lekket ut i Sørfjorden.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) ønsker nå å kartlegge og beskrive spredningen av miljøgifter fra land til sjø. Bakgrunnen er at det skal lages en plan for landets mest forurensede kyst- og fjordområder.

- Etter en opprydding av havnesedimentene utenfor Haakonsvern i Bergen ble PCB-innholdet kraftig redusert. Undersøkelser viser imidlertid at forurensningskilden ikke er stoppet. Det tyder på at vi må rette blikket mot land, sier forsker Morten Jartun ved NGU.

Alvorlig miljøgift
Det organiske stoffet PCB er en alvorlig miljøgift som utgjør en trussel både mot økosystemer og folks helse. Stoffet har vært forbudt brukt i Norge siden 1980, og målet er å stanse alt utslipp av PCB innen 2005.

- Det er så langt gjennomført oppryddingstiltak i noen få områder, blant annet utenfor Haakonsvern i Bergen og i Sandefjord. Begge steder er havnesedimenter tatt hånd om, men undersøkelser viser at det likevel finnes en god del PCB igjen i både sedimenter og vannmasser, sier Jartun.

Ved Haakonsvern ble PCB-innholdet i sedimenter redusert med 90 prosent, men nivåene fortsatte å stige etter oppryddingen, og det er ikke påvist noen nedgang av PCB i biologisk materiale. I Sandefjord ble det ikke påvist nedgang i PCB-innholdet i det øverste laget av sedimentene.

Avdekker spredning
- Disse undersøkelsene tyder på at aktive forurensingkilder, sannsynligvis på land, bidrar til stadig forsyning av miljøgifter til fjordområdene. I Tyssedal i Sørfjorden er det blant annet påvist en klar sammenheng mellom PCB i maling og murpuss fra den rehabiliterte kraftstasjonen, og PCB i torsk ute i fjorden, påpeker Morten Jartun.

Flere av kostholdsrestriksjonene i norske kystområder er satt på bakgrunn av PCB-innholdet i sedimenter og blant annet fiskelever og måkeegg. Flere steder anbefales gravide og små barn å begrense inntaket av fet fisk.

Jartun mener det nå er viktig å sette fokus på forurensingskilder på land ved å kartlegge og beskrive eventuelle spredningsmåter fra land til sjø.

"Urban risk"
Planen for landets mest forurensede kyst- og fjordområder skal gi en oversikt over omfang, miljøproblemer, utslippskilder, aktuelle tiltak og opprydding. En slik opprydding av forurensede havnesedimenter, med mudring og støvsuging av sjøbunnen, er kostbar.

- Kanskje er undersøkelser av for eksempel sandfang, overvannsløp og snødeponering viktige. NGU har blant annet påvist høye konsentrasjoner av PCB i jord og bygningsmaterialer i Bergen, og Bergen havn står foran en lignende opprydding av sine forurensede havnesedimenter, opplyser Jartun.

Han ønsker å starte et doktorgradsarbeid på dette temaet, dersom finansieringen av prosjektforslaget går i orden. Miljøgeokjemilaget ved NGU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Veterinærinstituttet er samarbeidspartnere i prosjektet "Urban Risk". Her er målet å ta for seg kilder, spredning og eventuelle effekter av PCB og andre organiske miljøgifter i et bymiljø.

Kontaktperson ved NGU:
Forsker Morten Jartun, tlf.: 73 90 43 09
e-post: morten.jartun@ngu.no

Bakgrunn:
Rapport fra seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi

NGU og arbeidet med jordforurensing i byer