15. november 2017

Mikroplast spredt til havbunnen

Det ble funnet mikroplast i alle prøver fra havbunnen utenfor Norge. Bildet viser sedimenter fra kontinentalskråningen nær Storneset i Norskehavet på 964 meter. Den grønne plastbiten er 0,231 millimeter. Foto: Universitetet i Gent
Det finnes urovekkende mengder mikroplast i havbunnen i norske havområder, viser nye undersøkelser. Den viktigste forebyggingen er god avfallshåndtering, både i Norge og i resten av verden.

Av Miljødirektoratet

I regi av kartleggingsprogrammet MAREANO er det tatt ti prøver fra havbunnen i norske havområder for å undersøke om det finnes mikroplast – og eventuelt hvor mye.

Resultatene viser mest mikroplast i Norskehavet og en fjord i det samme området, mens det er færre partikler i Varangerfjorden.

– Marin forsøpling er et raskt økende miljøproblem over hele verden. Mikroplast er en trussel både mot dyreliv langs kyst og i havet, mot sjømatressursene og menneskers bruk av kyst- og havområdene. Dette alvorlige miljøproblemet prøver Norge å bidra til å løse både gjennom internasjonale, nasjonale og lokale tiltak, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

- Noe vi har fryktet

Henning Jensen.

Det er MAREANO-partner Norges geologiske undersøkelse som har tatt prøvene de ti ulike stedene utenfor kysten vår. Plast som havner i havet brytes sakte ned til ørsmå rester av plastavfall kalt mikroplast.

– Ut fra funn som er gjort av mikroplast i levende organismer i havet var dette noe vi fryktet. Det var likevel overraskende at vi fant mikroplast i samtlige prøver vi tok, sier forsker og geokjemiker Henning Jensen ved NGU. 

Resultatene forteller forskerne ved NGU at plast er spredd utover de store, åpne norske havområdene. Derfra kan det finne veien til middagsbordet.

Internasjonalt samarbeid

Ikke alle land har gode systemer for avfallshåndtering. Avfall som ender i havet spres med de store havstrømmene på tvers av landegrenser. FNs globale kampanje mot marin forsøpling, "Clean Seas", bidrar til å spre informasjon om kildene og konsekvensene av marin forsøpling – og motivere til tiltak.

Regjeringen foreslår et bistandsprogram mot marin forurensing og mikroplast på 150 millioner kroner for 2018.Tiltak mot marin forsøpling og mikroplast er også høyt prioritert i det nordiske samarbeidet og EU.

Kartet viser antall partikler per kilo sjøbunn. Det er flest mikroplastpartikler i prøver fra Norskehavet. Prøvene lengre mot nord har færre partikler per kilo sediment. Kart: MAREANO.

Relaterte prosjekter

Mareano
Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder.