24. januar 2008

Marin leire i Rogaland

Er det registrert marin leire i Rogaland?

Det finnes et oversiktskart i målestokk 1:250 000 for Rogaland, men det er ikke detaljert nok til at detaljene i løsmassefordelingen kommer fram.

I Rogaland er det relativt begrenset utbredelse av marine avsetninger (dvs. leire). Marin leire fins i områder som ligger under marin grense (det høyeste nivået havet sto etter istiden). Marin grense er bare noen få meter på Jæren og stiger nordover til ca. 30 m.o.h. på Haugesundhalvøya og opp til 50-60 m.o.h. i Vindafjord-Erfjordområdet. På løsmassekartet fins leira avmerket som Hav- og fjordavsetning,sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet. Marin leire kan være dekket av andre avsetninger, som marin strandavsetning, elvegrus eller myr, og kommer derfor ikke frem på kartet, da det bare er overflaten som kartlegges. Leire som kommer frem i dagen er sjelden å finne. I bunnen av store daler ligger det ofte elveavsetninger over leira, som i Suldalen. Her kan det observeres noe leire i dagen i dalen øst for Sand. Også i Årdal (byggefelt) og Vikedal kan en finne begrenset utbredelse slike finkornige marine avsetninger.

Ellers fins det gamle leiravsetninger eldre enn siste nedising på Jæren som dels ligger høyt over marin grense, men disse har blitt overrent av is, og presset og trykket av breen slik at de kan være harde og kompakte og dermed ha helt andre egenskaper enn marin leire dannet etter siste istid. De kan likevel komme frem i enkelte dype skjæringer eller registreres ved boringer. Slike leiravsetninger har blant annet ført til fundamenteringsproblemer i Sandnesområde.