19. april 2010

Leverte rapport om havområdene i nord

Faglig forum for Barentshavet – Lofoten la i samarbeid med Overvåkingsgruppen og Risikogruppen torsdag fram en rapport om det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten.

Oversiktskart området Lofoten Vesterålen VARIERT: Kontinentalsokkelen utenfor Lofoten - Vesterålen - Troms er Norges mest varierte, med dype renner og store bankområder. Enkelte steder stikker også grunnfjellet opp, som på Jennegghøgda (JH). Andre symboler: RB – Røstbanken; R – Ribban, JH – Jennegghøgda; EG – Eggagrunnen; NG – Nordgrunnen; LG – Langenesgrunnen; AFR – Andfjordrenna;BD – Bleiksdjupet; SG – Sveinsgrunnen; MD – Malangsdjupet; MG – Malangsgrunnen; RD – Rebbenesdjupet; NV – Nordvestbanken. Merk at fargeskalaen fra rød til blå går fra 0 m dyp til 500 m dyp for å fremheve strukturene på sokkelen. IsstrømkartBREFORMET: Isstrømmer har utformet kontinentalsokkelen utenfor Nord-Norge, og dannet dype renner og store flate bankområder.

Rapporten viser at de viktigste fiskeressursene er i god forfatning, mens de fleste bestandene av sjøfugl har endret seg negativt med urovekkende hastighet.

Rapporten vurderer sannsynligheten for ulykker knyttet til skipstrafikk eller petroleumsvirksomhet som lav, men slår fast at de miljø- og samfunnsmessige konsekvensene av slike hendelser, kan være betydelige.

Kartleggingsprogrammene MAREANO (havbunn) og SEAPOP (sjøfugl) har skaffet ny og detaljert kunnskap om noen av de særlig verdifulle og sårbare områdene. Grunnfjellet på JennegghøgdaGRUNNFJELLET: På Jennegghøgda utenfor Lofoten stikker grunnfjellet frem på havbunnen. Her trives organismer som vil leve på hard bunn.Gjennom MAREANO er det påvist høye naturverdier og stor variasjon i naturtyper og undersjøiske landskap, blant annet mange nye korallrev. 

- Et av Norges mest spennende undersjøiske landskap", sier Terje Thorsnes. Han leder NGUs aktiviteter innen MAREANO-programmet, og er NGUs representant i Faglig Forum.

- Kontinentalsokkelen utenfor Lofoten-Vesterålen-Troms er variert, med dype renner som er gravet ut av isbreer, i veksling med store bankområder. I noen av rennene finnes rike forekomster av korallrev, som i Hola hvor Havforskningsinstituttet har gjort grundige studier. På de store bankområdene finner vi et variert landskap, med blokkrike morenerygger i veksling med sand- og slamdominerte sletter, forklarer han og fortsetter: 

- Enkelte steder stikker selve grunnfjellet frem, som på Jennegghøgda utenfor Lofoten. På videoregistreringer foretatt på felles tokt mellom biologer fra HI og geologer fra NGU med det moderne forskningsfartøyet G.O.Sars har geologene selv observert at det er et rikt dyreliv på de blokkrike moreneryggene og grunnfjellsknausene. Det ser dermed ut til at det svært varierte geologiske landskapet også har et stort biologisk mangfold. Men dette må selvfølgelig de biologiske fagmiljøene uttale seg om.

Fiskeriaktivitet ved geologiske formerSPORER FISKERNE: Store deler av fiskeriaktiviteten utenfor Lofoten og Vesterålen (utenfor 12 Nm) er lokalisert til geologiske landskapsformer. Figuren viser hvor fiskefartøyer over 24 m har drevet fangst siden år 2000. Dette er markert med gule punkter (sporingsdata) Kilde sporingsdata: Fiskeridirektoratet. Kontinentalskråningen og kontinentalsokkelen utenfor Lofoten og VesterålenFRA LUFTA: Kontinentalskråninga og kontinentalsokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen i fugleperspektiv. De varierte havbunnslandskapene huser områder med store naturverdier.

Kontinentalskråningen utenfor Lofoten-Vesterålen-Troms, altså området hvor havbunnen skråner relativt bratt ned fra Eggakanten på omtrent 400 meters dyp til den flater ut igjen på omtrent 2000 - 2500 meters dyp, vurderes også som variert og spennende.

- Her har detaljerte dybdedata fra Statens kartverk Sjø vist at det finnes ti store og flere mindre gjel som har skåret seg ned i kontinentalskråningen. Det største er Bleiksdjupet, som er opptil 1000 meter dypt, og starter bare 10 kilometer utenfor Andøya, forklarer Thorsnes.

Gjelene forteller en spennende historie med erosjon og store utrasninger, og det er kjent at de påvirker havstrømmene i området. Det er ingen  tilfeldighet at Dramatisk landskap utenfor LofotenGJEL OG RAS: Kontinentalskrånina utenfor Lofoten er dramatisk med store gjel og tydelige spor etter utrasinger. Noen steder finner vi vifteformede avsetninger fra rasene på dyphavssletta. Eggakanten, overgangen mellom flat kontinentalsokkel og kontinentalskråning ligger på omtrent 400 meters dyp, og overgangen kontinentalskråning - dyphavsslette er på omtrent 2500 meters dyp.hvalsafariene utenfor Andøya foregår akkurat der, og sjøfugl med dyphavsfisk i magen forteller forskerne at livet i havet påvirkes av de store gjelene og spesielle strømningsforhold.

- I overgangen mellom kontinentalskråningen og dyphavssletten utenfor kontinentalskråningen er det funnet spor etter store utrasninger. Opptil 100 meter høye blokker som strekker seg over flere kvadratkilometer forteller i et tydelig språk at det har skjedd flere store ras. Dette er kjent fra tidligere vitenskapelige studier utført av bl.a. Universitetet i Tromsø, men de flatedekkende dybdemålingene utført av Statens kartverk Sjø gir nå for første gang en komplett oversikt over alle hendelser som viser spor på havbunnsoverflaten, sier Thorsnes.

Resultatene fra MAREANO-programmet rapporteres fortløpende på www.mareano.no.

En populærvitenskapelig bok med en rikt illustrert oppsummering av resultatene fra denne første fasen som har pågått siden 2005 legges frem på årets brukerkonferanse i Oslo 6. mai.

Der vil fiskeriministeren få overlevert boken, og hovedpunkter fra MAREANO vil bli lagt frem. Konferansen er rettet mot forvaltning, forskere, næringslivsrepresentanter, miljøorganisasjoner og andre brukere av kunskapen fra MAREANO, og er også åpen for allmennheten.

LES: Pressemelding om rapporten fra faglig forum 

Landskap Lofoten Vesterålen TromsVEKSLENDE: Landskapene utenfor kysten av Lofoten-Vesterålen-Troms veksler fra strandflate til dyphavsslette over korte avstander.

Bleiksdjupet mot JutulhoggetENORME DIMENSJONER: Bleiksdjupet utenfor Andøya er et opptil 1000 meter dypt marint gjel. Jutulhogget er bare en fjerdedel av størrelsen til dette gjelet.

RasblokkerKJEMPERAS: I overgangen mellom kontinentalskråning og dyphavsslette utenfor Andøya finner vi store rasblokker som er opptil 100 meter høye og flere kvadratkilometer store.