11. november 2016

Lavtflyging over Telemark og Sørlandet

Et fly av typen Piper Navajo er satt inn i arbeidet på Sørlandskysten.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomfører i disse dager flymålinger over Telemark og Sørlandet. Målingene skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for utbygging av ny E18 og E39 mellom Kragerø og Mandal.

Det er først og fremst i forhold til planlegging av tunneler på den nye motorvei-strekningen, at det er behov for geofysiske data. Magnetiske og radiometriske målinger fra lufta vil kunne karakterisere berggrunnen og avdekke eventuelle farer for dypforvitring og kollaps.

I tillegg vil eventuell uranholdig berggrunn bli kartlagt. Slike bergarter må i enkelte tilfeller behandles som spesialavfall. På den andre siden utvikler de varme og kan under gunstige forhold være interessante for utvinning av dyp geotermisk energi. Målingen skal også bidra til aktsomhetskart for radonfare.

Det aktuelle måleområdet i Telemark og Agderfylkene.

Tillatelse fra Luftfartstilsynet

For å få best mulig resultater, må målingene utføres fra lav høyde. NGU har derfor fått tillatelse fra Luftfartstilsynet til å fly i 60 meters høyde i ubebygde og grisgrendte strøk, og i 100 meters høyde i tettbebygde strøk.  Det er det canadiske firmaet Novatem som gjennomfører flygningene på vegne av NGU, og det er lett å gjenkjenne den lange halen på det spesialbygde måleflyet.

De geofysiske målingene må gjennomføres før snøen har lagt seg. Derfor er flyet allerede i gang med de konkrete målingene på Sørlandet. Flyene krysser fram og tilbake langs øst-vest-gående profiler med 250 avstand og nord-sør gående krysslinjer med 2.5 km avstand. Det betyr at flyene flyr i en høyde og i et mønster, som blir lagt merke til av folk i området. Målingene gjøres i et bredt belte på begge sider av den planlagte veitraséen og strekker seg derfor et stykke ut i havet og flere titalls kilometer inn i landet. Flyvningene vil pågå fram til 15. desember.

Viktig kunnskap

Det er det statlige selskapet Nye Veier AS, som gjennomfører byggingen av ny E18 og E39 på Sørlandet, og som finansierer flymålingene fra NGU.

Målingene vil gi viktig kunnskap om eventuelle problemsoner i berggrunnen og forebygge kostnadsoverskridelser og ulykker i forbindelse med bygging av tunneler. Dataene vil bli en del av «Crustal Onshore Offshore Project» (COOP). Dette er et omfattende prosjekt, som er finansiert av NGU, Oljedirektoratet og 19 energiselskap* . Det tar sikte på å kartlegge berggrunn i Norge fra fastlandet og ut i havet. Nye Veier har kjøpt seg inn samarbeidsprosjektet og får dermed også tilgang til et  sammenhengende datasett langs kysten fra Kragerø til Brønnøysund. NGU vil utarbeide aktsomhetskart for tunnelplanlegging som Nye Veier i neste omgang kan inkludere i sine anbudsinnbydelser.

*De 19 energiselskapene er AkerBP, BKK, DEA, Bayerngas, Centrica, ConocoPhillips, DONG, Engie, Eni, E.on, Lundin Petroleum, Maersk, Noreco, Repsol, Statoil, Suncor, Total, VNG og Wintershall