2. mars 2009

Kartlegger naturlig transport av løsmasser

Her gransker forskere hvordan jord, grus, sand og leire transporteres ned gjennom vestnorske daler. Feltlaboratorier i Nordfjord skal gi mer kunnskap om hvordan framtidige klimaendringer påvirker faren for skred og flom.

BødalenBØDALEN: Her blir avrenning av vann og løsmasser fra bretungene langs Jostedalsbreen og dalsidene kartlagt.

VærstasjonVÆRSTASJON: Prosjektet har også etablert en værstasjon.I Bødalen og Erdalen i Nordfjord i Sogn og Fjordane er det nå etablert kontinuerlige målinger av vær og nedbør. Avrenning av vann og løsmasser fra bretungene langs Jostedalsbreen og fra dalsidene blir uavbrutt kartlagt. Avanserte måleinstrumenter fastslår også hvor store masser elvene fører med seg.

Klimaendringer

AchimNGU-forsker Achim Beylich (t.v.) leder arbeidet.- Målet er å avdekke dynamikken i transporten av sedimentene, eller løsmassene. Vi vil undersøke hvor massene kommer fra, hvor mye som forflytter seg og hvor det havner, forteller forsker og prosjektleder Achim A. Beylich ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Han sier at det er spesielt interessant å se hvordan klimaforandringer har påvirket erosjonen, forflytningen og TransportMÅLER: Forskerne måler blant annet hvor mye sedimenter elvene tar med seg.akkumulasjonen av massene de siste 10.000 årene.

- Et nøkkelspørsmål er hvordan prosessene er kontrollert av klimaet og på hvilken måte klimaforandringene endrer erosjonen og sedimenttransporten over tid. Vil faren for jordskred og oversvømmelser endre seg som følge av for eksempel smelting av permafrost og mer ekstremvær? spør Beylich.

Mange forskere

ErdalenERDALEN: Forskerne arbeider også i vakre Erdalen i Nordfjord.Bødalen og Erdalen blir dermed som store feltlaboratorier å regne. Prosjektet har fått navnet SedyMONT Norge og er finansiert av Norges forskningsråd med til sammen fire millioner kroner over fire år.

Prosjektet inkluderer to doktorgradsstudenter og mange studenter fra Norge og universiteter i Tyskland.

15 forskere fra NGU og NTNU er involvert sammen med internasjonale samarbeidspartnere i Sveits, Østerrike, Italia, Tyskland og Storbritannia.