18. mars 2010

Kartlegger forurenset tomt

Her tar NGU-forskere og universitetsstudenter masseprøver fra Trondheims mest forurensede tomt. Samtidig er krangelen om hvem som skal betale oppryddingen i full gang.
Lars Berg Blomstrand og Cecilie Larsen sikrer seg jordprøver fra grunnen ved Killingdal gruvers gamle flotasjonsanlegg.
NGUs Tore Volden bistår student Marte Tveter med å ta boreprøver.

Fagervika i Trondheim er planlagt som et framtidig idyllisk turområde, men framstår i dag som byens versting på tungmetaller. Her, inneklemt mellom fjorden og Bynesvegen, ligger en sju mål forurenset tomt med avsig til havnebassenget. 

Del av et gruveanlegg
Sju studenter fra NTNU under veiledning av NGU-forskere, gjennomfører i høst en foreløpig miljøundersøkelse i området. - Her lå Killingdal gruvers flotasjonsanlegg fra 1952 til 1986. Malmen ble fraktet fra Holtålen til Fagervika. Hvert år ble det skipet ut 66.000 tonn kobber og sink fra anlegget. Resultatet er omfattende forurensing av sink, kadmium og bly, forteller NGU-forsker og professor II ved NTNU, Rolf Tore Ottesen.

Trondheim kommune bidro med en borerigg. NGUs Tore Volden til venstre.

Han leder kurset med fem hovedfagsstudenter og to på etterutdanning i anvendt geokjemi. Studentene samler ferskvannsprøver og henter inn 75 jordprøver fra overflaten. I tillegg stiller Trondheim kommune med en borerigg som sørger for at studentene også henter prøver fra fem dype hull i området.

- Vi leter etter tungmetaller, men også etter tjærestoffer og PCB, opplyser Ottesen. - For studentene er dette svært motiverende. Kurset blir supplert med forelesninger og møter med kommunen og konsulentselskaper. De er med på noe som må ende i konkrete resultater, sier han.

Krav om tiltaksplan
For den sju mål store tomten er plassert på Statens forurensingstilsyns liste over lokaliteter som må undersøkes og innlemmes i en tiltaksplan før 2005. Problemet så langt er Trondheim kommune og staten er uenige i hvem som skal betale regningen.

NGUs Morten Jartun (t.v.) og Rolf Tore Ottesen med Geir Hansen, Anne O. Steen og Marte Tveter. NGUs Tore Volden (t.h.)

Hele området er kommunalt eid, men bestemmelsene om at forurenser skal betale opprydningen, gjør at kommunen i en henvendelse til Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har bedt om et samarbeid. NHD på sin side fraskriver seg foreløpig dette ansvaret.

- Vi arbeider med å avklare ansvarsforholdene, bekrefter sjefingeniør Marianne Langedal i Trondheim kommune. - Kommunen ønsker å gjøre noe med området og vi vil bidra til å nå målet om en tiltaksplan før 2005, lover hun.

Helsingfors måtte rive
NGU-forsker Rolf Tore Ottesen påpeker at avklaringer om grunnforurensing er prisnipielt viktig: - Helsingfors kommune måtte faktisk rive en hel bydel i år 2000 etter at det ble avslørt farlig forurensing under bolighus, skoler og barnehager. Slike heftelser på tomter kan koste dyrt, fastslår han.

Fagervika, som ligger i et tradisjonsrikt industriområde vest i Trondheim i forlengelsen av det nye boligområdet Ilsvika, er i dag i regulert til et såkalt landskaps-, natur og friluftsområde. Det er ingen planer om boliger akkurat her. I følge planene skal det derimot anlegges en tursti med tilgang til fjorden.

Kontaktperson ved NGU:
Rolf Tore Ottesen, tlf.: 73 90 43 02
rolf.tore.ottesen@ngu.no

Les mer:
www.ngu.no/forurensning