26. juli 2010

Kart skal redusere snøskredulykker

Nå kan du se de nye landsdekkende aktsomhetskartene for snøskred på skrednett.no. Kartene skal bidra til å redusere snøskredulykker i fremtiden.

Aktsomhetskart for snøskredSlik ser det nye aktsomhetskartet for snøskred ut. De røde områdene indikerer hvor det potensielt kan gå snøskred.De nye kartene er utarbeidet av NGU på oppdrag fra NVE og er det andre landsdekkende kartproduktet i serien av aktsomhetskart. Aktsomhetskart for Steinsprang ble publisert på skrednett.no i 2009. Helt nye aktsomhetskart for jordskred skal ferdigstilles i 2011/2012.

Redskap for kommunene

Kari SlettenKari Sletten er forsker ved NGU.- Aktsomhetskartene er grove oversiktskart og forteller ingen ting om sannsynligheten for at det skal gå snøskred. Kartene er likevel et godt og nyttig redskap for kommunene og andre i områder der mer detaljerte faresonekart mangler, sier forsker Kari Sletten ved NGU.

Når kommunen utarbeider arealplaner vil den enkelt se av aktsomhetskartet hvilke områder som er potensielt skredutsatt. Kommunene kan ikke legge opp til utbygging i potensielt skredfarlige områder uten at skredfaren er grundig undersøkt og eventuelle sikringstiltak gjennomført.

Databeregninger

Aktsomhetskartene er basert på en datamodell som finner mulige kildeområder for snøskred ut fra helninger på fjell- og dalsider. Fra hvert kildeområde beregner modellen et utløpsområde for snøskred automatisk. De potensielt skredfarlige områdene (kildeområdene og utløpsområdene) er markert i kartet.

- Lokale forhold, som for eksempel værfenomener, skog og eksisterende sikringstiltak er ikke tatt hensyn til i analysene. Det er blant annet slike ting kommunene skal vurdere i arealplanleggingen sin, forteller Kari Sletten.

Selv om kartene først og fremst er utviklet for arealplanlegging, kan de også brukes i andre sammenhenger, for eksempel friluftsliv. Les mer om kartene, detaljeringsgrad og bruksområder på www.skrednett.no

Kontaktperson ved NGU:
Kari Sletten, forsker
e-post: kari.sletten@ngu.no
tlf: 73904147 / 91744866