30. juni 2014

Jordskjelv kan gi oljesvar


Forsker Marie Keiding ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) gransker jordskjelvaktiviteten i Nordland. Her utenfor Røkland skole i Saltdal, hvor en av jordskjelvsensorene - seismometrene - er utplassert.
ROGNAN: Bevegelser i undergrunnen river og sliter i Nordland. Nå gransker forskere jordskjelvaktiviteten i detalj. Skjelvene har betydning for egenskapene til mulige olje- og gassreservoarer på sokkelen.

Nordland er det fylket her i landet som beveger seg mest, både på land og ute i havet. Spenningsfeltet dypt nede i jordskorpa utløser stadig vekk små jordskjelv.

- Selv om skjelvene er små kan de brukes til å forstå prosesser som langsomt fører til forandringer på Jordens overflate. Her ser vi nærmere på jordskjelvaktiviteten og betydningen den har for dannelsen av petroleumsressurser på kontinentalsokkelen, forteller forsker Marie Keiding ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

11 målestasjoner

Vi er på Røkland skole rett sør for tettstedet Rognan i Saltdal kommune i Nordland. Vaktmesteren har låst opp tilfluktsrommet i kjelleren, på betonggolvet står et seismometer som registrerer alle bevegelser i bakken. Ledninger med en sender og et posisjoneringssystem er tapet opp langs veggen og ført ut fra den mørke kjelleren.

SJEKK: Ilma Janutyte (t.h.) fra NORSAR sjekker at den seismiske målestasjon i tilfluktsrommet på Røkland skole fungerer slik den skal. Marie Keiding fra NGU følger nøye med.
 Ilma Janutyte (t.h.) fra NORSAR sjekker at den seismiske
målestasjon i tilfluktsrommet på Røkland skole fungerer
slik den skal. Marie Keiding fra NGU følger nøye med.

- Vi satte ut 11 seismiske målestasjoner mellom Mo i Rana og Bodø i fjor høst og nå i vår. De registrerer kontinuerlig alle jordskjelv og all annen seismisk aktivitet i jordskorpa, forteller forsker Ilma Janutyte fra forskningsinstituttet NORSAR.

Hun sitter på kne foran instrumentene, skifter datadisk og påser at utstyret fungerer som det skal.

Bevegelser i bakken

I tillegg til de 11 seismiske stasjonene som NORSAR har ansvaret for, har seismologer ved Universitetet i Bergen satt ut ytterligere 15 målestasjoner i Nordland, som en del av samme forskningsprosjekt.

Tappingen av data viser at det så sent som i begynnelsen av juni ble det registret et jordskjelv med styrke 3,2 på Richters skala i havet utenfor Ranafjorden.

Data, som blir samlet inn de neste tre årene, skal gi svar på hvordan undergrunnen i Nordland faktisk beveger seg: Forskerne skal granske retningen på forkastningsplanene og undersøke oppbyggingen av spenningsfeltet i bakken.

Mer nøyaktige data om jordskjelv vil også hjelpe seismologene med å anslå hvor ofte store skjelv kan opptre i Nordland. Slik informasjon kan for eksempel inngå i utarbeidelse av nye byggeforskrifter for ulike områder i Norge.

- Det er viktig når man skal dimensjonere store konstruksjoner, bygninger og anlegg i fjell, sier prosjektleder og forsker Odleiv Olesen ved NGU.

En liten GPS på taket på Røkland
skole. Signalet inneholder
nøyaktig tid og gjør
det mulig å registrere
den seismiske aktiviteten.

Erosjon og avsetning

Langsomme bevegelser i jordskorpen skaper over tid spenninger i undergrunnen, som utløses ved plutselige forskyvninger når berget gir etter i forkastningssonene. Ved å studere jordskjelvene kan man da få informasjon om spenningsfeltet i undergrunnen.

Spenningsfeltet i Nordland er påvirket av stor erosjon på land ved at isbreer og elver har brutt ned, gnagd og slitt i landskapet, og senere avsatt masser på kontinentalsokkelen.

- Sammen med kolleger på NGU skal vi studere dette ved hjelp av numeriske datamodeller. På den måten kan vi forhåpentlig si noe om utviklingen av spenningsfeltet i løpet av de siste rundt 2,5 millioner år, noe som er av stor betydning for å vurdere olje- og gasspotensialet utenfor kysten, opplyser Keiding.

Dersom det har foregått en utvidelse av sprekker i undergrunnen kan det over tid ha medført at olje og gass er lekket ut til havbunnen og blitt til føde for koraller og andre organismer. Det vil i så fall være dårlige nyheter for geologer på leting etter petroleum.

Positiv lokalbefolkning

De seismiske stasjonene er plassert på skoler, ved kirker, og i kjellere eller uthus hos private i Nordland. Stasjonen i Rognan er den østligste av de 11 som NORSAR har utplassert.

- For øvrig har vi plassert målestasjonene så tett på kysten som mulig for også å kunne registrere jordskjelv i havet. Det er samtidig viktig å si at alle har vært enormt imøtekommende og positive når vi har spurt om å få plassere utstyr hos dem. Alle i Nordland ser ut til å være interesserte i jordskjelv, påpeker NGU-forsker Marie Keiding.

Dette området ble rammet av det største jordskjelvet i Skandinavia i historisk tid. Resultatet var blant annet flere skred. Bildet viser skredkanter ved gården Storstrand i Utskarpen-bukta i Ranafjorden. I nyere tid er jordene planert med bulldozer slik at skredkantene er mindre synlige enn i 1819. Foto: Odleiv Olesen/NGU

 

 

Jordskjelvdata i Nordland
  • Ytre deler av Ranafjorden var senter for det største jordskjelvet i Skandinavia i historisk tid. Det skjedde den 31. august 1819 og medførte at flere grunnmurer og skorsteiner raste sammen. Et leirskred og flere fjellskred ble også utløst, slik at et betydelig areal dyrket mark gikk tapt.
  • Rystelsene, som pågikk i flere minutter, medførte at enkelte personer hadde problemer med å holde seg oppreist. Ut fra de rapporterte observasjonene er det i ettertid beregnet at skjelvet hadde en størrelse på omtrent 5.8 på Richters skala.
  • Innsamlingen av jordskjelvdata i Nordland skjer som en del av et større prosjekt, Neonor2, som er finansiert av Norges forskningsråd, ti oljeselskaper, NGU og Oljedirektoratet med en samlet ramme på 21 millioner kroner.
  • Prosjektet ledes av NGU i et samarbeid med NORSAR, Universitetet i Bergen, Universitetet i Luleå, Oljedirektoratet, Kartverket og Norut.