Isbre-smelting i Alaska går raskere enn tidligere antatt

Image
Juneau Icefield
Det store, flate, øvre platået på Juneau er sårbar for rask smelting når klimaet varmes opp. Innfelt NGU-forskerJacob Bendle, som har deltatt i studien. Foto: Bethan Davies og NGU

Smeltingen av isbreer over et stort isdekket platå i Alaska har akselerert og kan nå et uopprettelig vippepunkt tidligere enn før antatt, ifølge ny forskning.

(Dette er en pressemelding fra Newcastle University, oversatt, redigert og kvalitetssikret av medarbeidere ved NGU)

Forskningen, utført av et team fra Storbritannia, USA og Europa, inkludert forsker Jacob Bendle ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), fant at tapet av isbreer på Juneau-platået, som strekker seg mellom Alaska og British Columbia Canada, har økt drastisk siden 2010.

Tilbake til 1770

Teamet så på opptegnelser som går tilbake til 1770 og identifiserte tre distinkte perioder der volumet av is på platået endret seg.

De så at tapet av isbrevolum var ganske konstant fra 1770 til 1979, med en årlig rate på mellom 0,65-1,01 km3, før det økte til 3,08-3,72 km3 per år mellom 1979 og 2010.

Mellom 2010-2020 var det en markant akselerasjon da hastigheten på is-tapet doblet seg, og nådde 5,91 km3 per år.

Forskerne fant at hastigheten i reduksjon av isbreene, var fem ganger raskere fra 2015-2019 sammenlignet med 1948-1979. Totalt sett utgjorde den samlede isbretapet over Juneau-platået mellom 1770-2020 nesten en fjerdedel av den opprinnelige isvolumet. Nå er resultatene av forskningen publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Communications.

Den økte hastigheten på isbre-tynning har også blitt fulgt av økt isbre-fragmentering. Teamet kartla en drastisk økning i oppdeling av isen, der de nedre delene av en isbre blir separert fra de øvre delene. I tillegg har 100 prosent av isbreene, som ble kartlagt i 2019, trukket seg tilbake i forhold til deres posisjon i 1770, og 108 isbreer har forsvunnet helt.

Image
The disconnection of a glacier tongue from its source area
En bretunge er koblet fra sitt kildeområde på grunn av isfortynning. Foto: Bethan Davies
Image
Bedrock at high elevation recently exposed
Bildet viser berggrunn i høyden som nylig er blitt eksponert på grunn av fortynning og tilbaketrekning av isen. Foto: Bethan Davies

- Svært bekymringsfullt

Prosjektlederen, førsteamanuensis Bethan Davies ved Newcastle University i Storbritannia, sier:

- Det er utrolig bekymringsfullt at det har funnet sted en så rask akselerasjon siden begynnelsen av det 21. århundre i hastigheten på isbretapet over Juneau. Slike flate isområder er spesielt sårbare for akselerert smelting når klimaet varmes opp, siden bortfallet av is skjer over hele overflaten, noe som betyr at et mye større område blir påvirket, sier hun.

- I tillegg kan flate iskapper ikke trekke seg tilbake til høyere høyder og finne en ny likevekt. Mens isbreen fortsetter å tynnes på Juneau-platået og isen trekker seg tilbake til lavere nivåer og varmere luft, er det sannsynlig at tilbaketrekkingsprosessene kan presse isbreer forbi et vippepunkt og inn i en uopprettelig tilbakegang, forklarer Davies.

Havnivåstigning

Alaska inneholder noen av verdens største områder med is på fjellplatåer, og smeltingen her er en betydelig bidragsyter til dagens havnivåstigning. Forskerne mener at prosessene de har observert i Juneau sannsynligvis vil påvirke andre lignende områder andre steder i verden, inkludert i Norge.

Forsker Jacob Bendle ved NGU, sier:

- Prosessene vi observerte ved Juneau kan være viktige for norske isbreer med flate platåer i øvre deler - som for eksempel Svartisen eller Hardangerjøkulen - da slike isbreer sannsynligvis er sårbare for rask smelting når klimaet varmes opp i høyden.

Teamet sier også at nåværende publiserte prognoser for Juneau-området, som antyder at isvolumtapet vil være lineært frem til 2040, og akselerere bare etter 2070, må oppdateres for å gjenspeile prosessene som er beskrevet i denne studien.

Bethan Davies sier: - Dette arbeidet har vist at ulike prosesser kan akselerere smeltingen, noe som betyr at nåværende prognoser kan være for små og undervurdere isavsmeltingen i fremtiden.

Image
Kart som viser krympingen av isbreflaten
Illustrasjonen viser krympingen av isbreflaten over deler av Juneau-feltet på 1900- og 2000-tallet. Årlig endring i høyden på breflatene i meter mellom 1948-1979, 1979-2000, 2000-2010 og 2010-2020. De røde områdene viser isavsmeltingen og de blå områdene viser isøkning. Kartene viser at hastigheten på isavsmeltingen økte mot slutten av 1900-tallet og på 2000-tallet. De gule prikkene viser områder der bretunger har løsnet fra det øvre platået på grunn av isfortynning. Antallet "frakoblinger" økte også dramatisk mot slutten av 1900-tallet og på 2000-tallet.
Image
Kart som viser hastigheten på isavsmeltingen.
Kartene viser at hastigheten på isavsmeltingen økte mot slutten av 1900-tallet og på 2000-tallet.

Lange linjer

Teamet brukte en kombinasjon av historiske isbrearkiv, luftfotografier fra 1900-tallet og satellittbilder, samt geomorfologisk kartlegging utført under feltarbeid i 2022, for å sette sammen det omfattende bildet av endringene de siste 250 årene.

Forsker Robert McNabb, som foreleser i fjernmåling ved Ulster University, sier:

- Det var virkelig spennende å sette sammen tusenvis av arkiverte luftfotografier for å trekke ut høydeinformasjon, noe som ga oss et virkelig detaljert innblikk i isdekkets utvikling. Å sette sammen dette arkivet med fotografier, samlet for 70 og 50 år siden, var litt som å løse verdens vanskeligste puslespill, men kvaliteten på bildene gjorde at vi kunne rekonstruere isdekkets høyde for første gang. Lange arkiver som dette er en utrolig verdifull ressurs, da de gir oss en mye bedre forståelse av tersklene for akselererende endringer, slik vi har sett på Juneau-platået.

Referanse: Davies, B., McNabb, R, Bendle, J., m fl. (2024) ‘Accelerating glacier volume loss on Juneau icefield driven by hypsometry and melt-accelerating feedbacks’, Nature Communications.

Nyhetsarkiv