18. mars 2010

Internasjonal ros til NGU-forsker

Forsker Clemens Reimann ved NGU har kartlagt innholdet av miljøgifter i landbruksjord i Nord-Europa. Resultatene har vakt internasjonal oppsikt. USA, Canada og Mexico planlegger nå å gjennomføre et tilsvarende prosjekt.

Clemens Reimann tok for noen år siden initiativet til en kartlegging av landbruksjorda i Nord-Europa. Prosjektområdet dekket et areal på 1,8 millioner km2. Prøvetettheten var ultralav - én prøve per 2500 km2. Fra hver lokalitet ble det tatt to prøver, en prøve fra ploglaget og en dypere nede. På denne måten var det mulig å vurdere hva som er naturtilstand og hvor forurenset jorda er.

NGU-lab, GTK-lab og BGR-lab har utført analyser på nesten alle grunnstoffene i det periodiske systemet (62 av 92). Analyseresultatene er kartfremstilt og nå under trykking i et nytt geokjemisk atlas.

Bildet under viser fordelingen av arsen i Nord-Europa. Store deler av Midt-Sverige er en arsenprovins. Det er sannsynligvis en sammenheng mellom arsen i jord og i vann. Svenskene bør derfor sjekke arseninnholdet i drikkevannet sitt i Midt-Sverige. Arsen er et svært giftig grunnstoff. Selv i små mengder kan de gi alvorlige helseeffekter, som for eksempel hudkreft.

På verdensbasis har mange mennesker drikkevann med altfor høyt innhold av arsen. Bare i Bangladesh og Vest-Bengal i India har 36 millioner mennesker slikt vann. Mange hundretusen mennesker har til nå utviklet hudkreft der på grunn av arsenholdig drikkevann.

Clemens Reimann er invitert av USGS - den geologiske undersøkelsen i USA - for å presentere sine resultater. Der vil han gi amerikanere, canadiere og mexicanere råd om hvordan de kan gjennomføre et tilsvarende prosjekt på sitt kontinent. Dette blir det største regionale geokjemiske prosjektet i verden noensinne!

Kontaktpersoner ved NGU:
Clemens Reimann, tlf: 73 90 43 07
Rolf Tore Ottesen, tlf: 73 90 43 02